Thứ sáu, 08/12/2023 | 11:00

Thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu quảng cáo truyền thông trong chương trình “Diễn đàn Công nghệ và Năng lượng Việt Nam năm 2023”.

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam-CTCP thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu quảng cáo truyền thông trong chương trình “Diễn đàn Công nghệ và Năng lượng Việt Nam năm 2023":

Thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu quảng cáo truyền thông trong chương trình “Diễn đàn Công nghệ và Năng lượng Việt Nam năm 2023”.

Thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu quảng cáo truyền thông trong chương trình “Diễn đàn Công nghệ và Năng lượng Việt Nam năm 2023”.

  1. Tên gói thầu: Quảng cáo truyền thông trong chương trình “Diễn đàn Công nghệ và Năng lượng Việt Nam năm 2023”.
  2. Giá gói thầu (đã bao gồm thuế VAT): 995.000.000VNĐ

Bằng chữ: Chín trăm chín mươi lăm triệu đồng chẵn.

  1. Nguồn vốn: Nguồn chi phí sản xuất kinh doanh năm 2023 (chi phí quảng bá truyền thông tại các sự kiện lớn theo mục 5.2.2, Phụ lục 1.2 ban hành theo Quyết định số 64/QĐ-ĐLDK ngày 10/02/2023; Chi phí bổ sung được phê duyệt tại Quyết định số 366/QĐ-ĐLDK ngày 11/5/2023 và Mục II.1, Phụ lục 1: Bổ sung kế hoạch chi phí hoạt động năm 2023 của Cơ quan Văn phòng Tổng công ty tại Quyết định số 723/QĐ-ĐLDK ngày 11/9/2023).
  2. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu cho Công ty TNHH BrandX Việt Nam.
  3. Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Tháng 12 năm 2023.
  4. Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.
  5. Thời gian thực hiện hợp đồng: Trong năm 2023.
;

Bài liên quan