Thứ ba, 17/10/2023 | 17:00

Thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu quảng cáo truyền thông trong chương trình “Hồ Chí Minh - Hành trình khát vọng 2023” của Ban Tuyên giáo Trung ương

Thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu quảng cáo truyền thông trong chương trình “Hồ Chí Minh - Hành trình khát vọng 2023” của Ban Tuyên giáo Trung ương với các nội dung cụ thể như sau:

Thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu quảng cáo truyền thông trong chương trình “Hồ Chí Minh - Hành trình khát vọng 2023” của Ban Tuyên giáo Trung ương

Thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu quảng cáo truyền thông trong chương trình “Hồ Chí Minh - Hành trình khát vọng 2023” của Ban Tuyên giáo Trung ương

TT

Danh mục

Nội dung

1

Tên gói thầu

Quảng cáo truyền thông trong chương trình “Hồ Chí Minh - Hành trình khát vọng 2023” của Ban Tuyên giáo Trung ương

2

Giá gói thầu (đã bao gồm thuế GTGT)

999.000.000VNĐ

3

Nguồn vốn

Nguồn chi phí sản xuất kinh doanh năm 2023 (chi phí quảng bá truyền thông tại các sự kiện lớn theo mục 5.2.2, Phụ lục 1.2 ban hành theo Quyết định số 64/QĐ-ĐLDK ngày 10/02/2023; Chi phí bổ sung được phê duyệt tại Quyết định số 366/QĐ-ĐLDK ngày 11/5/2023 và Mục II.1, Phụ lục 1: Bổ sung kế hoạch chi phí hoạt động năm 2023 của Cơ quan Văn phòng Tổng công ty tại Quyết định số 723/QĐ-ĐLDK ngày 11/9/2023)

4

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Chỉ định thầu cho Công ty Cổ phần Quảng cáo và Tiếp thị Hồng Hạc

6

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Tháng 10 năm 2023

7

Loại hợp đồng

Hợp đồng trọn gói

8

Thời gian thực hiện hợp đồng

Trong năm 2023

;

Bài liên quan