Thứ năm, 30/11/2023 | 14:00

Thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu sản xuất quà tặng quảng bá thương hiệu PV Power nhân dịp Tết Nguyên đán

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu gói thầu sản xuất quà tặng quảng bá thương hiệu PV Power nhân dịp Tết Nguyên đán, cụ thể như sau:

Thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu sản xuất quà tặng quảng bá thương hiệu PV Power nhân dịp Tết Nguyên đán

Thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu sản xuất quà tặng quảng bá thương hiệu PV Power nhân dịp Tết Nguyên đán

Tên gói thầu

Giá gói thầu

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

Sản xuất quà tặng quảng bá thương hiệu PV Power nhân dịp Tết Nguyên Đán

972.000.000VNĐ

Nguồn chi phí SXKD năm 2023 (Phụ lục 1.2, Mục 5.2.5 - Chi phí mua quà tặng quảng cáo, thương hiệu thường xuyên vào các dịp tổng kết, hội nghị - Kế hoạch chi phí hoạt động năm 2023 của Cơ quan Văn phòng Tổng công ty ban hành theo Quyết định số 64/QĐ-ĐLDK ngày 10/2/2023 của Tổng công ty và chi phí bổ sung tại các Quyết định số 366/QĐ-ĐLDK ngày 11/05/2023 và 723/QĐ-ĐLDK ngày 11/09/2023).

Chỉ định thầu cho Công ty Cổ phần Laart

Trong năm 2023

Hợp đồng theo đơn giá cố định

Năm 2023

;

Bài liên quan