Thứ sáu, 25/08/2023 | 17:00

Thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu thực hiện quan trắc môi trường lao động tại Cơ quan Văn phòng Tổng công ty năm 2023

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu thực hiện quan trắc môi trường lao động tại Cơ quan Văn phòng Tổng công ty năm 2023, cụ thể như sau:

Thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu thực hiện quan trắc môi trường lao động tại Cơ quan Văn phòng Tổng công ty năm 2023

Thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu thực hiện quan trắc môi trường lao động tại Cơ quan Văn phòng Tổng công ty năm 2023

- Tên gói thầu: Thực hiện quan trắc môi trường lao động tại Cơ quan Văn phòng Tổng công ty năm 2023.

- Giá gói thầu: 66.583.000 đồng (Bằng chữ: Sáu mươi sáu triệu năm trăm tám mươi ba nghìn đồng). Giá đã bao gồm thuế GTGT.

  • Nguồn vốn: Nguồn chi phí sản xuất kinh doanh năm 2023 của Cơ quan Văn phòng Tổng công ty (Mục II.1 – phụ lục 1.2.2 tại Quyết định số 64/QĐ-ĐLDK ngày 10/2/2023).
  • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu cho Trung tâm Y tế - Môi trường Lao động Công thương – Bộ Công thương.
  • Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu: Tháng 8/2023.
  • Loại hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định.
  • Thời gian thực hiện hợp đồng: Trong vòng 30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
;

Bài liên quan