Thứ sáu, 20/10/2023 | 09:40

Thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu truyền thông, quảng cáo thương hiệu PV Power

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu truyền thông, quảng cáo thương hiệu PV Power tại “Diễn đàn nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp trong nền kinh tế số”, cụ thể như sau:

Thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu truyền thông, quảng cáo thương hiệu PV Power

Thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu truyền thông, quảng cáo thương hiệu PV Power

Tên gói thầu

Giá gói thầu

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

Truyền thông, quảng cáo thương hiệu PV Power tại “Diễn đàn nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp trong nền kinh tế số”

918.000.000VNĐ

Nguồn chi phí SXKD năm 2023 (Phụ lục 1.2 mục 5.2.2 - Chi phí quảng cáo trên báo chí/ Chi phí quảng bá truyền thông tại các sự kiện lớn đính kèm quyết định số 64/QĐ - ĐLDK ngày 10/2/203 và Phụ lục 1 mục II.1 - Chi phí quảng bá truyền thông tại các sự kiện lớn đính kèm quyết định số 723/QĐ - ĐLDK ngày 11/9/2023)

.

Chỉ định thầu cho Công ty TNHH Truyền thông và Xúc tiến Thương mại Đa Phương

Tháng 10/2023

Hợp đồng trọn gó

Năm 2023

;

Bài liên quan