Thứ năm, 26/10/2023 | 09:08

Thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện tổ chức chương trình đào tạo “Hướng dẫn triển khai thực hiện các quy định mới của pháp luật về công tác quản lý đầu tư xây dựng, đầu tư dự án”

Tổng công ty Điện lực dầu khí Việt Nam thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện tổ chức chương trình đào tạo “Hướng dẫn triển khai thực hiện các quy định mới của pháp luật về công tác quản lý đầu tư xây dựng, đầu tư dự án”  cho CBCNV Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP, cụ thể:

Thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện tổ chức chương trình đào tạo “Hướng dẫn triển khai thực hiện các quy định mới của pháp luật về công tác quản lý đầu tư xây dựng, đầu tư dự án”

Thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện tổ chức chương trình đào tạo “Hướng dẫn triển khai thực hiện các quy định mới của pháp luật về công tác quản lý đầu tư xây dựng, đầu tư dự án”

Tổng công ty Điện lực dầu khí Việt Nam thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện tổ chức chương trình đào tạo “Hướng dẫn triển khai thực hiện các quy định mới của pháp luật về công tác quản lý đầu tư xây dựng, đầu tư dự án” cho CBCNV Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP, cụ thể:

  1. Tên gói thầu: Tổ chức chương trình đào tạo “Hướng dẫn triển khai thực hiện các quy định mới của pháp luật về công tác quản lý đầu tư xây dựng, đầu tư dự án” cho CBCNV Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP;
  2. Giá gói thầu: 126.848.333 (Một trăm hai mươi sáu triệu tám trăm bốn mươi tám nghìn ba trăm ba mươi ba đồng). Hoạt động đào tạo là đối tượng không chịu thuế GTGT.
  3. Nguồn vốn: Nguồn kinh phí đào tạo năm 2023 của Cơ quan Tổng công ty.
  4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu cho Công ty cổ phần Phát triển Nhân trí Việt Nam.
  5. Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý IV/2023.
  6. Loại hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định.
  7. Thời gian thực hiện hợp đồng: Quý IV/2023.
;

Bài liên quan