Thứ ba, 19/03/2024 | 17:00

Thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện tổ chức chương trình đào tạo

Thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện tổ chức chương trình đào tạo “Pháp luật về tiền lương, chế độ chính sách - Tuyển dụng và sử dụng lao động hiệu quả - Những quy định mới và xử lý các tình huống tại doanh nghiệp” cho CBCNV Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP, cụ thể:

Thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện tổ chức chương trình đào tạo

Thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện tổ chức chương trình đào tạo

- Tên gói thầu: Tổ chức chương trình đào tạo “Pháp luật về tiền lương, chế độ chính sách - Tuyển dụng và sử dụng lao động hiệu quả - Những quy định mới và xử lý các tình huống tại doanh nghiệp” cho CBCNV Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP.

- Giá gói thầu: 238.761.133 đồng (Bằng chữ: Hai trăm ba mươi tám triệu bảy trăm sáu mươi mốt nghìn một trăm ba mươi ba đồng). Hoạt động đào tạo là đối tượng không chịu thuế GTGT.

- Nguồn vốn: Nguồn chi phí sản xuất kinh doanh năm 2024 của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu cho Công ty cổ phần Phát triển Nhân trí Việt Nam (Brainwork).

- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Tháng 3/2024.

- Loại hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: Quý I, II năm 2024.

;

Bài liên quan