Thứ tư, 14/06/2023 | 15:25

Thông báo kế hoạch triển khai xây dựng chương trình bảo dưỡng sửa chữa theo định hướng tập trung vào độ tin cậy (RCM) cho các nhà máy điện

Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP (PV Power) có kế hoạch triển khai xây dựng chương trình bảo dưỡng sửa chữa theo định hướng tập trung vào độ tin cậy (RCM) cho các nhà máy điện của PV Power. Phạm vi công việc tư vấn RCM chi tiết theo Phụ lục đính kèm.

Thông báo kế hoạch triển khai xây dựng chương trình bảo dưỡng sửa chữa theo định hướng tập trung vào độ tin cậy (RCM) cho các nhà máy điện

Thông báo kế hoạch triển khai xây dựng chương trình bảo dưỡng sửa chữa theo định hướng tập trung vào độ tin cậy (RCM) cho các nhà máy điện

Phụ lục: Phạm vi công việc tư vấn RCM

I. Phạm vi công việc:

1. Giai đoạn 1:

a. Đào tạo, xây dựng nhận thức về RCM:

- Thực hiện việc tư vấn, đào tạo nâng cao nhận thức về RCM cho đối tượng cấp quản lý PV Power, làm rõ tầm quan trọng của cấp quản lý đối với việc thực hiện thành công RCM (thời gian đào tạo 01 ngày), bao gồm:

+ Đào tạo nhận thức về phương pháp RCM cho đội ngũ quản lý của PV Power. Tổ chức thảo luận về công tác quản lý tài sản hiện đại, vai trò và trách nhiệm cho việc nâng cao độ tin cậy;

+ Giới thiệu các nguyên tắc cơ bản của RCM.

+ Nhận thức vai trò của độ khả dụng ảnh hưởng đến việc kinh doanh;

+ Cách thức để đạt được khả năng thiết bị vận hành một cách ổn định;

+ Hiểu rõ vai trò, trách nhiệm người quản lý;

+ Cập nhật kiến thức để hỗ trợ ra quyết định chính sách quản lý thiết bị;

- Thực hiện đào tạo kiến thức cơ bản về RCM cho bộ phận quản lý kỹ thuật và đánh giá viên (thời gian đào tạo 03 ngày, tối đa 16 học viên), bao gồm:

+ Giới thiệu về RCM, ngôn ngữ RCM;

+ Cách thức để phát triển một chính sách bảo dưỡng;

+ Cách áp dụng RCM;

+ Sự quan trọng của vận hành và bảo dưỡng trong việc đạt được độ khả dụng mong muốn.

b. Thực hiện dự án RCM thí điểm:

Hỗ trợ PV Power thực hiện phân tích RCM thực tế dưới sự hướng dẫn của Chuyên gia tư vấn RCM. Thực hiện phân tích RCM cho một Nhà máy điện của PV Power được lựa chọn cùng với một hệ thống đã thống nhất để phân tích, các công việc chi tiết bao gồm:

+ Tổ chức khóa học nhập môn RCM (thời gian đào tạo 03 ngày, tối đa 16 học viên): Khóa học giới thiệu RCM cho các thành viên trong nhóm sẽ tham gia vào dự án thí điểm RCM. Đây là khóa đào tạo tiên quyết để tất cả các thành viên trong nhóm hiểu được ngôn ngữ của RCM.

+ Tổ chức khóa học cho Điều phối viên RCM (thời gian đào tạo 10 ngày, tối đa 12 học viên): Khóa học dành cho Điều phối viên đã được tham gia khóa học nhập môn, được thiết kế cho những người tham gia để chỉ định trở thành người sử dụng thành thạo phương pháp RCM, tạo điều kiện cho các hội thảo phân tích RCM và cho các Nhà máy điện được lựa chọn trong việc phát triển các Điều phối viên của Nhà máy. Những người tham gia sẽ làm bài kiểm tra đánh giá kết quả.

+ Thực hiện phân tích RCM (thời gian thực hiện 15 ngày): PV Power sẽ cử cán bộ kỹ thuật tham gia hội thảo phân tích RCM của hệ thống được lựa chọn. Các hội thảo phân tích RCM sẽ được hỗ trợ bởi chuyên gia tư vấn RCM. Chuyên gia Tư vấn sẽ đưa ra các câu hỏi phân tích RCM để các thành viên cùng phân tích, Tư vấn sẽ tổng hợp lập Bảng thông tin RCM.

+ Thực hiện thẩm tra đánh giá sau khi hoàn thành phân tích RCM: Chuyên gia tư vấn RCM sẽ chuẩn bị và đệ trình tài liệu thẩm tra phân tích RCM. Bộ tài liệu sẽ bao gồm phân tích bối cảnh vận hành, thông tin và bảng quyết định, bộ nhiệm vụ sơ bộ. Tổ chức cuộc họp đánh giá sau thẩm tra bao gồm sự tham gia của các Bên: Chuyên gia thẩm định, các thành viên nhóm RCM và Điều phối viên, nội dung buổi làm việc bao gồm: thảo luận để làm rõ, cung cấp thông tin bổ sung. Các bên sẽ đi đến thống nhất nội dung phân tích RCM và kế hoạch triển khai các công việc tiếp theo.

+ Hỗ trợ triển khai RCM: Chuyên gia tư vấn RCM sẽ làm việc với bộ phận lập kế hoạch của PV Power để tổng hợp các kết quả của quá trình phân tích RCM, chuẩn bị cho việc thực hiện các công việc tiếp theo, PV Power sẽ chịu trách nhiệm chuẩn bị các hướng dẫn công việc chi tiết cho các nhiệm vụ được xác định.

+ Tư vấn sẽ gửi Báo cáo cuối cùng và phần tổng hợp gửi cho PV Power nội dung tổng quan về phân tích RCM, nêu bật những vấn đề quan trọng và các khuyến nghị chính.

2. Giai đoạn 2

a. Phát triển kỹ năng phân tích RCM nội bộ

Sau khi hoàn thành dự án thí điểm, PV Power sẽ triển khai chương trình RCM cho tất cả các Nhà máy điện của PV Power. Tư vấn sẽ tập trung vào việc phát triển các kỹ năng RCM nội bộ của PV Power để thực hiện việc triển khai chương trình RCM. Các Điều phối viên RCM được đào tạo sẽ có vị trí quan trọng để hỗ trợ triển khai RCM của PV Power. Các nội dung sau đây được triển khai cho các Nhà máy điện:

+ Tổ chức khóa học nhập môn RCM (thời gian đào tạo 3 ngày, tối đa 16 học viên): Khóa học giới thiệu RCM cho các thành viên trong nhóm sẽ tham gia vào dự án thí điểm RCM. Đây là khóa đào tạo tiên quyết để tất cả các thành viên trong nhóm hiểu được ngôn ngữ của RCM.

+ Tổ chức khóa học cho Điều phối viên RCM (thời gian đào tạo 10 ngày, tối đa 12 học viên): Khóa học dành cho Điều phối viên đã được tham gia khóa học nhập môn, được thiết kế cho những người tham gia để chỉ định trở thành người sử dụng thành thạo phương pháp RCM, tạo điều kiện cho các hội thảo phân tích RCM, và cho các Nhà máy điện được lựa chọn trong việc phát triển các Điều phối viên của Nhà máy. Những người tham gia sẽ làm bài kiểm tra đánh giá kết quả.

+ Huấn luyện: Để cung cấp cho các Điều phối viên của PV Power những hiểu biết và kỹ năng cần thiết để áp dụng vào thực tiễn hiện quả, Tư vấn sẽ cung cấp Tư vấn viên để đào tạo, truyền đạt kinh nghiệm cho các Điều phối viên. Trong quá trình phân tích, Tư vấn viên sẽ tham gia vào phiên phân tích, cung cấp phản hồi liên tục cho các Điều phối viên. Sau khi hoàn thành phân tích, Tư vấn viên sẽ cung cấp một báo cáo chính thức bản về tiến độ và hiệu suất của Điều phối viên cũng như đánh giá kỹ thuật các phân tích. Thời gian 05 ngày huấn luyện cho mỗi Điều phối viên.

b. Đào tạo triển khai RCM thường xuyên

Trong quá trình triển khai RCM ở các Nhà máy điện, PV Power sẽ yêu cầu Tư vấn tổ chức các khóa học nhập môn RCM tại các Nhà máy điện để đảm bảo tăng cường năng lực phân tích RCM tại các Nhà máy điện.

Chi tiết khối lượng công việc như Phụ lục: Bảng khối lượng công việc Tư vấn RCM đính kèm

3. Trách nhiệm các Bên trong việc thực hiện công việc

a. Đơn vị Tư vấn:

- Chịu trách nhiệm chi phí liên quan đến việc huy động, ăn ở, sinh hoạt và các chi phí khác cho Chuyên gia tư vấn RCM thực hiện nội dung công việc tại mục II.1 và II.2 tại Văn Phòng PV Power ở Hà Nội và tại các Nhà máy điện của PV Power;

- Chịu trách nhiệm chuẩn bị và cung cấp các tài liệu cho các khóa đào tạo RCM, chịu trách nhiệm lập báo cáo cho các nội dung công việc tại mục II.1 và II.2.

b. PV Power:

- Cử học viên tham gia đầy đủ các khóa đào tạo RCM theo các chương trình đào tạo tại mục II.1 và II.2;

- Cử nhân sự phù hợp tham gia công việc phân tích RCM mục II.1 và II.2;

- Hỗ trợ phòng học và cơ sở vật chất cho các khóa đào tạo và thực hiện phân tích RCM.

II. Địa điểm thực hiện, tiến độ:

- Nội dung 1.a: Đào tạo, xây dựng nhận thức về RCM: Thực hiện tại Cơ quan Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP; Thực hiện trong Quý II/2023;

- Nội dung 1.b: Thực hiện dự án RCM thí điểm: Thực hiện tại Công ty Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh: Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 1; Thực hiện trong Quý II/2023;

- Nội dung 2.a: Phát triển kỹ năng phân tích RCM nội bộ: Đào tạo tại các Chi nhánh của PV Power bao gồm: Công ty Điện lực Dầu khí Cà Mau; Công ty Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch; Công ty Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh; Thực hiện trong Quý III/2023;

- Nội dung 2.b: Đào tạo triển khai RCM thường xuyên: Đào tạo tại các Chi nhánh của PV Power bao gồm: Công ty Điện lực Dầu khí Cà Mau; Công ty Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch; Công ty Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh; Thực hiện hàng năm tùy thuộc vào tiến độ triển khai RCM của các đơn vị:

III. Yêu cầu nhân sự, năng lực tư vấn:

- Là đơn vị tư vấn uy tín, có kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn, đào tạo RCM, có kinh nghiệm thực hiện RCM cho các Nhà máy nhiệt điện;

- Yêu cầu chuyên gia đào tạo RCM và Điều phối viên của Tư vấn:

+ Kinh nghiệm tối thiểu 10 năm về tư vấn đào tạo và Điều phối viên RCM;

+ Đã có kinh nghiệm thực hiện công tác bảo dưỡng sửa chữa các Nhà máy công nghiệp;

+ Đã thực hiện tư vấn RCM ít nhất cho 03 Nhà máy điện trên thế giới và các Nhà máy điện này đã triển khai thực hiện RCM.

Phụ lục: Bảng khối lượng công việc Tư vấn RCM

TT

Mô tả công việc

Khối lượng

Ghi chú

A

GIAI ĐOẠN I

I

Đào tạo, xây dựng nhận thức về RCM

1

Đào tạo nâng cao nhận thức về RCM cho đối tượng cấp quản lý PV Power.

Khóa học

01 ngày

2

Đào tạo kiến thức cơ bản về RCM cho bộ phận quản lý kỹ thuật và đánh giá viên.

Khóa học

03 ngày (tối đa 16 học viên)

3

Chi phí đi lại ăn ở của Tư vấn tại Hà Nội

Trọn gói

II

Thực hiện dự án RCM thí điểm:

1

Khởi tạo dự án (Họp Kick – off, thu thập dữ liệu, xây dựng kế hoạch thực hiện)

Trọn gói

2

Đào tạo kiến thức cơ bản về RCM

Khóa học

03 ngày (tối đa 16 học viên)

3

Tổ chức khóa học cho Điều phối viên RCM

Khóa học

10 ngày (tối đa 12 học viên)

4

Thực hiện phân tích RCM

15 ngày

5

Thực hiện thẩm tra đánh giá sau khi hoàn thành phân tích RCM

1 ngày

6

Hỗ trợ triển khai RCM

2 ngày

7

Lập báo cáo cuối cùng

Trọn gói

8

Chi phí đi lại ăn ở của Tư vấn tại Nhà máy điện (dự kiến NMĐ Vũng Áng 1, Hà Tĩnh)

Trọn gói

B

GIAI ĐOẠN 2

III

Phát triển kỹ năng phân tích RCM nội bộ (cho mỗi Nhà máy)

1

Đào tạo kiến thức cơ bản về RCM

Khóa học

03 ngày (tối đa 16 học viên)

2

Tổ chức khóa học cho Điều phối viên RCM

Khóa học

10 ngày (tối đa 12 học viên)

3

Chi phí đi lại ăn ở của Tư vấn tại Nhà máy điện (dự kiến NMĐ Nhơn Trạch 1, NMĐ Cà Mau 1&2)

Trọn gói

IV

Phát triển kỹ năng phân tích RCM nội bộ (Huấn luyện cho mỗi Điều phối viên)

1

Huấn luyện cho Điều phối viên

Khóa học

05 ngày

2

Chi phí đi lại ăn ở của Tư vấn (dự kiến tại NMĐ Vũng Áng 1, NMĐ Nhơn Trạch 1, NMĐ Cà Mau 1&2)

Trọn gói

V

Đào tạo triển khai RCM thường xuyên

1

Đào tạo kiến thức cơ bản về RCM

Khóa học

03 ngày (tối đa 16 học viên)

2

Chi phí đi lại ăn ở của Tư vấn (dự kiến tại NMĐ Vũng Áng 1, NMĐ Nhơn Trạch 1, NMĐ Cà Mau 1&2)

Trọn gói

Quý Công ty quan tâm đến việc cung cấp dịch vụ tư vấn nêu trên xin gửi chào giá kèm hồ sơ năng lực kinh nghiệm đến Ban Thương mại – PV Power trước 11h00 ngày 19/6/2023 (có thể gửi bằng bản cứng hoặc email).

Giá chào dịch vụ bằng tiền Việt Nam đồng, bao gồm toàn bộ chi phi để thực hiện công việc và ghi rõ hiệu lực của bản chào giá.

Để biết thêm thông tin chi tiết, xin liên hệ địa chỉ email như sau: nguyenquocluu@pvpower.vn, số điện thoại 024 22210288 (Số máy lẻ: 6753).

;

Bài liên quan