Thứ sáu, 06/01/2023 | 10:00

Thông báo kết quả lựa chọn đơn vị thực hiện đào tạo và đánh giá cấp chứng nhận Hệ thống quản lý môi trường và Hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP thông báo kết quả lựa chọn đơn vị thực hiện đào tạo và đánh giá cấp chứng nhận Hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2015 và Hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp theo ISO 45001:2018.

Thông báo kết quả lựa chọn đơn vị thực hiện đào tạo và đánh giá cấp chứng nhận Hệ thống quản lý môi trường và Hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp

Thông báo kết quả lựa chọn đơn vị thực hiện đào tạo và đánh giá cấp chứng nhận Hệ thống quản lý môi trường và Hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP thông báo kết quả lựa chọn đơn vị thực hiện đào tạo và đánh giá cấp chứng nhận Hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2015 và Hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp theo ISO 45001:2018.

  • Tên công việc: Thực hiện đào tạo năng lực xây dựng hệ thống quản lý ATSKMT Tổng công ty và đánh giá cấp chứng nhận Hệ thống quản lý môi trường Tổng công ty theo tiêu chuẩn ISO 14001:2015 và Hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp Tổng công ty theo ISO 45001:2018.
  • Tên đơn vị được lựa chọn: Công ty TNHH BSI Việt Nam (Viện Tiêu chuẩn Anh Quốc BSI).
  • Giá trúng thầu: 491.600.000 đồng

Bằng chữ: Bốn trăm chín mươi mốt triệu sáu trăm nghìn đồng chẵn.

(Giá đã bao gồm thuế GTGT).

  • Hình thức hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định.
  • Thời gian thực hiện hợp đồng: Năm 2023.
;

Bài liên quan