Thứ sáu, 25/08/2023 | 09:30

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện tổ chức chương trình đào tạo “Bảo dưỡng sửa chữa hệ điều hành máy chủ” dành cho đội ngũ cán bộ kỹ thuật của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP, cụ thể:

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu

- Tên nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Trainocate Việt Nam.

- Giá trúng thầu: 330.597.000 đồng (Bằng chữ: Ba trăm ba mươi triệu năm trăm chín mươi bảy nghìn đồng). Hoạt động đào tạo là đối tượng không chịu thuế GTGT.

- Loại hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: Dự kiến trong Quý III/2023 hoặc Quý IV/2023.

;

Bài liên quan