Thứ hai, 09/10/2023 | 14:40

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu “Cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý hỗ trợ công tác giải quyết khiếu nại bảo hiểm tổn thất tại Nhà máy điện Vũng Áng 1”

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu “Cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý hỗ trợ công tác giải quyết khiếu nại bảo hiểm tổn thất tại Nhà máy điện Vũng Áng 1”, cụ thể:

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu “Cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý hỗ trợ công tác giải quyết khiếu nại bảo hiểm tổn thất tại Nhà máy điện Vũng Áng 1”

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu “Cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý hỗ trợ công tác giải quyết khiếu nại bảo hiểm tổn thất tại Nhà máy điện Vũng Áng 1”

- Tên nhà thầu trúng thầu: Công ty Luật TNHH Rajah & Tann LCT.

- Giá trúng thầu (đã bao gồm thuế GTGT, chưa bao gồm dự phòng): 13.178.451.000 VND (Bằng chữ: Mười ba tỷ, một trăm bảy mươi tám triệu, bốn trăm năm mươi mốt nghìn đồng).

- Loại hợp đồng: Hợp đồng hỗn hợp.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: Bắt đầu từ khi ký kết hợp đồng cho đến khi PV Power hoàn thành việc khiếu nại bồi thường và nhận đủ số tiền bồi thường hoặc đến khi có bản án hay quyết định có hiệu lực của Tòa án hoặc cơ quan chức năng có thẩm quyền, tùy thuộc điều kiện nào đến trước.

;

Bài liên quan