Thứ sáu, 05/01/2024 | 08:00

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu cung cấp dịch vụ lễ tân Văn phòng Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam- CTCP

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam- CTCP thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu cung cấp dịch vụ lễ tân Văn phòng Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam- CTCP với các nội dung chính như sau:

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu cung cấp dịch vụ lễ tân Văn phòng Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam- CTCP

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu cung cấp dịch vụ lễ tân Văn phòng Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam- CTCP

- Tên nhà thầu trúng thầu: Công ty CP quản lý và khai thác tài sản Dầu khí.

- Giá trúng thầu (đã bao gồm VAT): 842.160.000 đồng (Bằng chữ: Tám trăm bốn mươi hai triệu một trăm sáu mươi nghìn đồng chẵn).

- Loại hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 12 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

;

Bài liên quan