Thứ tư, 13/09/2023 | 14:25

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu thực hiện quan trắc môi trường lao động tại Cơ quan Văn phòng Tổng công ty năm 2023

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP (PV Power) thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu thực hiện quan trắc môi trường lao động tại Cơ quan Văn phòng Tổng công ty năm 2023 với các nội dung chính như sau:

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu thực hiện quan trắc môi trường lao động tại Cơ quan Văn phòng Tổng công ty năm 2023

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu thực hiện quan trắc môi trường lao động tại Cơ quan Văn phòng Tổng công ty năm 2023

- Tên nhà thầu trúng thầu: Trung tâm Y tế - Môi trường Lao động Công thương – Bộ Công thương.

- Giá trúng thầu: 66.583.000 đồng (Bằng chữ: Sáu mươi sáu triệu năm trăm tám mươi ba nghìn đồng). Giá đã bao gồm thuế GTGT và các chi phí khác.

- Loại hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: Trong vòng 30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

;

Bài liên quan