Thứ tư, 01/02/2023 | 13:00

Thông báo về kế hoạch lựa chọn các đơn vị cung cấp dịch vụ Tư vấn lập Báo cáo thường niên năm 2022 cho PV Power

Thông báo về kế hoạch lựa chọn các đơn vị cung cấp dịch vụ Tư vấn lập Báo cáo thường niên năm 2022 cho PV Power

Thông báo về kế hoạch lựa chọn các đơn vị cung cấp dịch vụ Tư vấn lập Báo cáo thường niên năm 2022 cho PV Power

Thông báo về kế hoạch lựa chọn các đơn vị cung cấp dịch vụ Tư vấn lập Báo cáo thường niên năm 2022 cho PV Power

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP phê duyệt kế hoạch lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ Tư vấn lập Báo cáo thường niên năm 2022 cho PV Power.

  1. Tên công việc: Thuê đơn vị tư vấn lập Báo cáo thường niên năm 2022 cho PV Power.
  2. Tổng chi phí bao gồm 10% VAT: 451.000 đồng (Bằng chữ: Bốn trăm năm mươi mốt triệu đồng./.)
  3. Nguồn vốn: Đã đưa vào kế hoạch chi phí sản xuất kinh doanh năm 2023 của PV Power.
  4. Hình thức lựa chọn đơn vị thực hiện: Chỉ định thầu cho Công ty cổ phần Chứng khoán Rồng Việt.
  5. Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn đơn vị thực hiện: Tháng 02/2023.
  6. Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.
  7. Thời gian thực hiện hợp đồng: 06 tháng kể từ ngày ký hợp đồng.
;

Bài liên quan