SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

2013 và chương trình hành động của PVN (05/03/2013)

Với trách nhiệm là tập đoàn kinh tế quan trọng của đất nước, ngày 8/2/2013, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) đã đề ra một chương trình hành động với 9 nhóm nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp nhằm thực hiện chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 01/NQ-CP. Chương trình này vừa được quán triệt đến cán bộ, công nhân viên toàn ngành.

Chủ động đối mặt với khó khăn

Năm 2012, dưới sự lãnh đạo sâu sát của Đảng, sự chỉ đạo điều hành quyết liệt của Chính phủ, sự hỗ trợ, tạo điều kiện hết sức tích cực của các bộ, ngành và các địa phương, cùng với sự đồng tâm hiệp lực của tập thể lãnh đạo và toàn thể cán bộ, công nhân viên, PVN đã vượt qua những khó khăn, thách thức, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ đặt ra, thực hiện tốt việc đảm bảo an ninh năng lượng và tích cực tham gia bảo vệ, khẳng định chủ quyền quốc gia trên biển; có nhiều đóng góp quan trọng trong sự phát triển kinh tế - xã hội và thu ngân sách Nhà nước, góp phần cùng Chính phủ kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và bảo đảm an sinh xã hội.

Năm 2013, bên cạnh những thuận lợi và cơ hội nhất định, dự báo kinh tế thế giới và trong nước sẽ còn gặp nhiều khó khăn thách thức, áp lực lạm phát và bất ổn kinh tế vĩ mô vẫn còn lớn, nợ xấu có xu hướng gia tăng, sản xuất kinh doanh gặp khó khăn, nhất là trong tiếp cận vốn tín dụng, hàng tồn kho cao.

Năm nay, Nhà máy Đạm Cà Mau sẽ xuất khẩu 50.000 tấn urê

Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 7/1/2013 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2013, tập thể lãnh đạo và hơn 50 ngàn người lao động dầu khí đặt mục tiêu phát huy tối đa mọi nguồn lực, thực hiện đồng bộ các giải pháp ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm 2013 để phát triển ổn định, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả sản xuất kinh doanh, nâng cao uy tín, sức cạnh tranh của Tập đoàn và các đơn vị. Bên cạnh đó là tiếp tục chủ động hội nhập, hợp tác quốc tế, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 và tích cực bảo vệ môi trường, đảm bảo ổn định việc làm và nâng cao thu nhập cho người lao động.

Những nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp

Nhiệm vụ hàng đầu của PVN là thúc đẩy sản xuất kinh doanh, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch Chính phủ giao.

Kể từ sau khi Chính phủ có Quyết định số 46/QĐ-TTg ngày 5/1/2013 phê duyệt Đề án tái cấu trúc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam giai đoạn 2012-2015, lãnh đạo Tập đoàn đã kịp thời đôn đốc chỉ đạo các đơn vị thực hiện nghiêm túc quyết định của Thủ tướng Chính phủ và sẽ hoàn thành phê duyệt phương án tái cấu trúc giai đoạn 2012-2015 của các đơn vị và triển khai rà soát, hiệu chỉnh bổ sung quy hoạch cán bộ đến năm 2015 và 2020 trong quý I/2013.

Để có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ này, PVN sẽ tổ chức kiểm tra chặt chẽ các hoạt động dầu khí trên Biển Đông; kiểm soát chặt chẽ tiến độ các dự án tìm kiếm thăm dò, phát triển mỏ và khai thác ở trong nước cũng như nước ngoài, đảm bảo hoàn thành gia tăng trữ lượng và sản lượng khai thác dầu khí năm 2013. Song hành với đó là kiểm tra, giám sát chặt chẽ vận hành an toàn các nhà máy, công trình dầu khí như: hệ thống vận chuyển khí, các nhà máy Điện Cà Mau 1 và 2, Nhơn Trạch 1 và 2, Thủy điện Hủa Na, Thủy điện Nậm Cắt, Phong điện Phú Quý, các nhà máy Đạm, Lọc dầu Dung Quất, Xơ sợi Polyester Đình Vũ, các nhà máy nhiên liệu sinh học.

PVN sẽ thực hiện quyết liệt 3 giải pháp đột phá (về quản lý, KHCN và phát triển nguồn nhân lực) trong toàn Tập đoàn, tập trung tổ chức thực hiện các giải pháp đột phá để hỗ trợ các dự án, các đơn vị đang gặp khó khăn ổn định sản xuất kinh doanh và đầu tư, tránh mọi nguy cơ tiềm ẩn có thể xảy ra. Ngoài ra sẽ tiếp tục triển khai cải cách hành chính, rà soát hoàn chỉnh các quy trình, quy chế, quy định của Tập đoàn phù hợp với phương án tái cấu trúc của Tập đoàn và của các đơn vị; tập trung phát triển thị trường tiêu thụ 3 sản phẩm: xăng E5, phân đạm hạt đục và xơ sợi.

Một nhiệm vụ và giải pháp quan trọng khác là nâng cao năng suất lao động, năng lực cạnh tranh; phát huy nội lực, tăng cường và ưu tiên sử dụng các dịch vụ của các đơn vị trong Tập đoàn phù hợp với tình hình mới, tạo sức mạnh tổng hợp chung của cả PVN.

Tiếp tục rà soát lại các dự án đầu tư, ưu tiên tập trung nguồn lực cho thực hiện các dự án đầu tư trọng điểm Nhà nước về dầu khí, trọng điểm của Tập đoàn và đơn vị; đẩy mạnh thu hút đầu tư vào các dự án của PVN. Trong đó quan trọng nhất là phấn đấu ký từ 4 đến 7 hợp đồng dầu khí mới cả trong và ngoài nước, đưa 11 mỏ/công trình dầu khí mới vào khai thác.

PVN sẽ hoàn thiện cơ chế tài chính, quản lý vốn hiệu quả và linh hoạt; chủ động cân đối các sản phẩm thiết yếu của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam để sẵn sàng tham gia bình ổn thị trường, kịp thời góp phần cùng Chính phủ ngăn chặn lạm phát; tiếp tục cải cách hành chính, chỉ đạo quyết liệt thực hành tiết kiệm, chống tham những, lãng phí; tích cực thực hiện công tác an sinh xã hội, phấn đấu đạt mức thực hiện an sinh xã hội trên 400 tỉ đồng trong năm 2013.

Nhiệm vụ chính trị quan trọng khác là phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong Tập đoàn, nâng cao vai trò lãnh đạo toàn diện của tổ chức Đảng và hiệu quả của các tổ chức quần chúng các cấp, tổ chức phát động phong trào thi đua rộng khắp trên tất cả các công trình, nhà máy của Tập đoàn và các đơn vị; tiếp tục đôn đốc và kiểm tra thường xuyên việc thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, được coi như vừa là mục tiêu, vừa là động lực vừa là giải pháp của PVN nhằm vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn công tác, từ bộ máy Tập đoàn đến các cơ sở, đặc biệt là trong sinh hoạt Đảng và tu dưỡng, rèn luyện của từng cán bộ, đảng viên, người lao động.

Cùng với việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp trên, PVN chủ động và tích cực phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan trong việc triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của Tập đoàn; đặc biệt là trong công tác tìm kiếm thăm dò và khai thác dầu khí tại những khu vực nước sâu, xa bờ trên biển nhằm tăng cường sự hiện diện và khẳng định chủ quyền của Việt Nam trên thực tế, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia trên Biển Đông và hải đảo.