SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu của Ông Vũ Quốc Hải (16/04/2018)

 

  1. Thông tin về cá nhân thực hiện giao dịch:

– Họ và tên: Vũ Quốc Hải

– Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng: Kiểm soát viên phụ trách.

  1. Mã chứng khoán giao dịch: POW
  2. Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 20.000 CP
  3. Số lượng cổ phiếu đăng ký chuyển nhượng: 20.000 CP.
  4. Số lượng cổ phiếu đã giao dịch: 20.000 CP.
  5. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP
  6. Phương thức giao dịch: Giao dịch khớp lệnh qua hệ thống Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
  7. Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 15/03/2018 đến ngày 13/04/2018.