SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Báo cáo tài chính Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam năm 2013 (28/05/2014)

CÁC THÔNG TIN VỀ LAO ĐỘNG TIỀN LƯƠNG NĂM 2013

1. Tiền lương người lao động

- Số lượng người lao động cuối kỳ : 2.073

- Tiền lương bình quân ( trđ/ng//thg ) : 15,2

3.Tiền lương viên chức quản lý

- Số lương : 14

- Tiền lương viên chức quản lý ( trđ/ng/thg) : 47,5

Báo cáo tài chính công ty Mẹ năm 2013

Báo cáo tài chính Hợp nhất Tổng công ty năm 2013