SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Đại hội Công Đoàn PV Power thành công rực rỡ (10/10/2012)

Phát biểu vaÌ€ chỉ đaÌ£o ĐaÌ£i hôÌ£i, Tổng giám đốc Đỗ Văn Hậu, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã nhiệt liệt biểu dương những thành tích, tiến bộ của phong trào công nhân, viên chức lao động và hoạt động của Công đoaÌ€n PV Power trong nhiệm kỳ qua. Tổng giám đốc nhấn mạnh, TâÌ£p đoaÌ€n DâÌ€u khí luôn đánh giá cao vai troÌ€ Công đoaÌ€n TCT trong việc lãnh đạo và tổ chức thực hiện đường lối, chủ trương, nhiệm vụ xây dưÌ£ng thưÌ£c hiêÌ£n môÌ£t trong 5 nhiêÌ£m vuÌ£ chính của TâÌ£p đoaÌ€n DâÌ€u khí, góp phâÌ€n vaÌ€o thắng lơÌ£i chung.

Tổng giám đốc Đỗ Văn HâÌ£u cũng chỉ đaÌ£o vaÌ€ tin tưởng Công đoàn PV Power luôn đoaÌ€n kết chủ động đi sâu nghiên cứu nắm bắt kịp thời, tâm tư, nguyện vọng của quần chúng, thực sự chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVC-LĐ, đồng thời chú trọng tạo điều kiện và tổ chức cho họ phát huy tốt nhất quyền dân chủ của mình trong sản xuất, kinh doanh; không ngừng nâng cao trình độ mọi mặt, ra sức khắc phục khó khăn, nỗ lực lao động, cống hiến, góp phần cùng TâÌ£p đoaÌ€n DâÌ€u khí ngày càng phát triển bền vững...Tổng giám đốc PVN Đỗ Văn HâÌ£u biểu dương vaÌ€ đánh giá cao vai troÌ€ Công đoaÌ€n PV Power trong thơÌ€i gian qua

NhiÌ€n laÌ£i 5 năm xây dưÌ£ng vaÌ€ phát triển, PV Power đã không ngưÌ€ng sáng taÌ£o, năng đôÌ£ng vươn lên vaÌ€ ngaÌ€y caÌ€ng trưởng thaÌ€nh vững chắc. Ở trên mỗi công triÌ€nh, dưÌ£ án trải daÌ€i cả nước luôn có dấu ân của tâÌ£p thể ngươÌ€i lao đôÌ£ng mang ý chí, hoaÌ€i bão, khát voÌ£ng sản xuất điêÌ£n cho đất nước. Trên cơ sở đó, PV Power đã cuÌ€ng nhau vươÌ£t qua moÌ£i khó khăn thử thách, vươn lên phía trước thưÌ£c hiêÌ£n tốt các muÌ£c tiêu của ĐaÌ£i hôÌ£i lâÌ€n thứ Nhất đã đêÌ€ ra với kết quả đáng tưÌ£ haÌ€o.

Đánh giá về kết quả hoạt động nhiêÌ£m kyÌ€ vưÌ€a qua, đồng chí Hà Duy Dĩnh, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Dầu khí khẳng định: Qua 5 năm xây dưÌ£ng vaÌ€ phát triển, tâÌ£p thể công nhân viên chức lao động PV Power đã nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, thử thách, luôn hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ mà Đảng và Chính phủ giao, tiếp tục khẳng định laÌ€ đơn viÌ£ thưÌ£c hiêÌ£n môÌ£t trong các nhiêÌ£m vuÌ£ chính của TâÌ£p đoaÌ€n, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, đảm bảo an ninh năng lượng, gió phâÌ€n phát triển kinh tế đất nước.

Trước yêu câÌ€u vaÌ€ nhiêÌ£m vuÌ£, chức năng của tổ chức Công đoaÌ€n trong giai đoaÌ£n tới, ĐaÌ£i hôÌ£i khóa II, nhiêÌ£m kyÌ€ 2012-2017 đã kiểm điểm, đánh giá toaÌ€n diêÌ£n, khách quan những kết quả đaÌ£t đươÌ£c chỉ ra những nguyên nhân haÌ£n chế yếu kém, để rút ra những baÌ€i hoÌ£c kinh nghiêÌ£m trong hoaÌ£t đôÌ£ng nhiêÌ£m kyÌ€ qua.


Ra mắt BCH khóa II, nhiêÌ£m kyÌ€ 2012 - 2017

Sau 2 ngaÌ€y laÌ€m viêÌ£c, ĐaÌ£i hôÌ£i đã phát huy cao tinh thâÌ€n trách nhiêÌ£m, dân chủ, đổi mới tâÌ£p trung nghiên cứu, thảo luâÌ£n đóng góp nhiêÌ€u ý kiến có chất lươÌ£ng, sâu sắc để hoaÌ€n thiêÌ£n các báo cáo, đêÌ€ án triÌ€nh ĐaÌ£i hôÌ£i. ĐôÌ€ng thơÌ€i đã bâÌ€u BCH khóa mới, gôÌ€m 23 ủy viên, laÌ€ những đôÌ€ng chí có phẩm chất đaÌ£o đức, nhiêÌ£t tiÌ€nh, tâm huyết để lãnh đaÌ£o Công đoaÌ€n Tổng công ty trong nhiêÌ£m kyÌ€ mới.

ChiêÌ€u cuÌ€ng ngaÌ€y, ĐaÌ£i hôÌ£i đã bâÌ€u ra 7 đôÌ€ng chí vaÌ€o Ban thươÌ€ng vuÌ£, đôÌ€ng chí Nguyễn Duy Hinh tái đắc cử Chủ tiÌ£ch Công đoaÌ€n PV Power; bâÌ€u 5 đôÌ€ng chí vaÌ€o Ủy ban kiểm tra, đôÌ€ng chí Nguyễn ThiÌ£ Thanh Hương đươÌ£c bâÌ€u Chủ nhiêÌ£m UBKT Công đoaÌ€n.


Chủ tiÌ£ch Công đoaÌ€n PV Power Nguyễn Duy Hinh (đứng giữa) cuÌ€ng các đôÌ€ng chí trong Ban thươÌ€ng vuÌ£ nhiêÌ£m kyÌ€ 2012-2017

Thay măÌ£t cho Công đoaÌ€n Tổng công ty ĐiêÌ£n lưÌ£c DâÌ€u khí ViêÌ£t Nam (PV Power), đôÌ€ng chí Nguyễn Duy Hinh đã cảm ơn sự tín nhiệm của Đại hội và hứa sẽ cố gắng hoaÌ€n thaÌ€nh các yêu câÌ€u, nhiêÌ£m vuÌ£ trong nhiệm kì mới. SưÌ£ thaÌ€nh công của ĐaÌ£i hôÌ£i laÌ€ đôÌ£ng lưÌ£c maÌ£nh mẽ, taÌ£o cơ sở, điêÌ€u kiêÌ£n để cán bôÌ£, đoaÌ€n viên, CNV LĐ vaÌ€ các tổ chức Công đoaÌ€n trong Tổng công ty vươÌ£t qua khó khăn, đổi mới quyết liêÌ£t, xây dưÌ£ng Công đoaÌ€n vững maÌ£nh, bảo vêÌ£ quyêÌ€n vaÌ€ lơÌ£i ích hơÌ£p pháp, chính đáng của ngươÌ€i lao đôÌ£ng, không ngưÌ€ng nâng cao đơÌ€i sống cho ngươÌ€i lao đôÌ£ng vaÌ€ góp phâÌ€n xây dưÌ£ng TCT phát triển bêÌ€n vững.

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN TỔNG CÔNG TY

ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM KHÓA II, NHIỆM KỲ 2012 - 2017

Đại hội khẳng định trong nhiệm kỳ vừa qua, đội ngũ cán bộ CNV-LĐ Tổng công ty đã có bước trưởng thành cả về số lượng và chất lượng, có bản lĩnh chính trị vững vàng và năng lực chuyên môn vượt qua khó khăn thử thách, đã góp phần quan trọng trong việc hoàn thành toàn diện nhiệm vụ SXKD được Tập đoàn giao.

Với nhận thức sâu sắc về vai trò, trách nhiệm của tổ chức Công đoàn trước yêu cầu phát triển của Tổng Công ty. Đại hội xác định các nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong nhiệm kỳ tới nhiệm kỳ tới là: “Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ CNV-LĐ, trọng tâm là phong trào thi đua lao động tại các nhà máy, dự án điện của TCT. Đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động hiệu quả; không ngừng chăm lo đời sống, bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, CNV-LĐ; nâng cao năng lực tham gia quản lý; xây dựng đội ngũ CNV-LĐ có bản lĩnh chính trị vững vàng, trình độ chuyên môn, ngoại ngữ và kỹ năng nghề nghiệp ngày càng cao, tác phong công nghiệp mang đậm văn hóa dầu khí; đoàn kết, chung sức chung lòng để xây dựng Tổng Công ty phát triển bền vững, khẳng định vai trò, vị thế của một đơn vị thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đang thực hiện 1 trong 5 nhóm ngành chính, hoàn chỉnh chuỗi giá trị của Ngành dầu khí Việt Nam”.

Để thực hiện mục tiêu đó, Đại hội quyết nghị:

1- Nhất trí thông qua Báo cáo tình hình công nhân, nhân viên, lao động và kết quả hoạt động Công đoàn Tổng công ty nhiệm kỳ 2008 - 2012 và mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ của Công đoàn Tổng công ty nhiệm kỳ 2012 - 2017; giao Ban Chấp hành Công đoàn Tổng công ty khóa II căn cứ vào kết quả biểu quyết và những kết luận của Đại hội để hoàn chỉnh và ban hành.

2- Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, giáo dục; tổ chức thực hiện hiệu quả việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trên cơ sở đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị trong CNV-LĐ về Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân trong thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH; phù hợp với các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tuân thủ quy chế, quy định của Tập đoàn, Tổng công ty; triển khai thực hiện các Nghị quyết của tổ chức CĐ.

3- Tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trong CNV-LĐ, góp phần thực hiện các mục tiêu, kế hoạch của TCT. Các cấp CĐ trong TCT căn cứ vào nhiệm vụ chính trị trong từng giai đoạn, tranh thủ sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chủ động phối hợp chặt chẽ với cấp chính quyền, xây dựng nội dung, mục tiêu thi đua và chủ động phát động tổ chức, chỉ đạo sâu rộng các phong trào thi đua LĐSX, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí với các hình thức phong phú, phù hợp để tạo động lực mạnh lôi cuốn, khơi dậy mọi tiềm năng, trí tuệ của CNVLĐ góp phần xây dựng TCT ngày càng phát triển.

4- Thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, CNVLĐ và chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động. Tích cực tham gia sửa đổi bổ sung các quy định có liên quan đến quyền, nghĩa vụ của cá nhân và tổ chức CĐ về: Lao động, tuyển dụng, đào tạo, khen thưởng và các chính sách đối với NLĐ phù hợp với từng đơn vị trong TCT; tiếp tục tham gia thực hiện phương án tái cấu trúc Tổng công ty và nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, đảm bảo việc làm và thực hiện đầy đủ các chính sách, chế độ cho NLĐ.

5- Tiếp tục đổi mới phương thức nội dung và phương thức hoạt động Công đoàn. Tập trung chỉ đạo việc đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức CĐCS trực thuộc, bảo đảm thực chất về chất lượng “Công đoàn cơ sở vững mạnh”. Thực hiện tốt công tác xây dựng đội ngũ cán bộ CĐ; phát triển đoàn viên CĐ; kiện toàn tổ chức CĐ, xây dựng tổ chức CĐ vững mạnh, để phù hợp với tình hình SXKD và sự phát triển bền vững TCT.

6- Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, góp phần xây dựng tổ chức CĐ vững mạnh. Tăng cường công tác kiểm tra của BCH, BTV và UBKT CĐ các cấp để nhanh chóng khắc phục những thiếu sót, những vi phạm của tổ chức, đoàn viên và kịp thời phát hiện những nhân tố mới để nhân rộng. Thông qua công tác kiểm tra, phản ánh kịp thời những kiến nghị từ cơ sở đến cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

7- Đẩy mạnh phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, con ngoan trò giỏi, xây dựng nếp sống văn minh, xây dựng Văn hóa Dầu khí. Tiếp tục triển khai, thực hiện tốt Nghị quyết 782-NQ/TV của Đảng ủy Tập đoàn về tăng cương công tác cán bộ nữ trong tình hình mới. Phối hợp chặt chẽ với “Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ” TCT trong công tác vận động trong công tác nữ CNVLĐ TCT tích cực học tập nâng cao trình độ, chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, đáp ứng yêu cầu phát triển TCT.

8- Với tinh thần nghiêm túc và trách nhiệm, Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Công đoàn TCT khóa II, nhiệm kỳ 2012-2017 gồm 23 ủy viên và Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn Dầu khí Việt Nam khóa V, nhiệm kỳ 2013-2018 gồm 8 đồng chí (có danh sách kèm theo).

Đại hội giao cho Ban Chấp hành Công đoàn Tổng công ty khóa II, nhiệm kỳ 2012 - 2017 căn cứ vào tình hình thực tiễn của Tổng Công ty và sự lãnh đạo, chỉ đạo của công đoàn Dầu khí Việt Nam, Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng Công ty để cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội thành Nghị quyết chuyên đề, chương trình hành động và chỉ đạo các cấp Công đoàn triển khai thực hiện.

Đại hội giao cho đồng chí Nguyễn Duy Hinh làm triệu tập viên phiên họp thứ nhất Ban Chấp hành Công đoàn Tổng Công ty khóa II.

Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đoàn viên, công nhân viên, người lao động trong toàn Tổng công ty phát huy mạnh mẽ truyền thống anh hùng của những người “đi tìm lửa”, phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt nam; nêu cao ý chí, chung sức, chung lòng, năng động, sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội khóa II Công đoàn Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam, xây dựng Công đoàn vững mạnh; góp phần xây dựng Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam ngày càng phát triển, trở thành nhà sản xuất kinh doanh điện năng hàng đầu của Việt Nam, cùng với các đơn vị thành viên Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam hoàn chỉnh chuỗi giá trị từ khâu: Thăm dò, Khai thác – Chế biến – Khí - Điện – Dịch vụ cao cấp dầu khí; tiếp tục giữ vững và phát triển Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam là ngành kinh tế mũi nhọn, đầu tàu của nền kinh tế đất nước, góp phần thực hiện thành công sự nghiệp CNH-HĐH đất nước.

(Theo Petrotimes)