SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Danh sách Ban Chấp hành Công đoàn, nhiệm kỳ 2008-2013 (09/12/2010)

Ban chấp hành Công đoàn Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam, nhiệm kỳ 2008-2013

1. Nguyễn Duy Hinh, Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty,
2. Nguyễn Hữu Quý, Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn Tổng Công ty
3. Phan Ngọc Hiền, Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn Tổng Công ty
4. Trần Quang Thiên, Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn Tổng Công ty
5. Trần Hồng Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn Tổng Công ty
6. Đặng Minh Phong, Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Tổng Công ty
7. Nguyễn Văn Hà, Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Tổng Công ty
8. Nguyễn Tăng Lâm, Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Tổng Công ty
9. Nguyễn Duy Long, Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Tổng Công ty
10. Phạm Xuân Bắc, Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Tổng Công ty
11. Phan Văn Thiện, Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Tổng Công ty
12. Đỗ Thị Thanh Bình, Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Tổng Công ty
13. Nguyễn Xuân Sơn, Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Tổng Công ty
14. Doãn Công Thuyên, Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Tổng Công ty
15. Trịnh Thị Lý, Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Tổng Công ty
16. Tô Ngọc Tuyết, Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Tổng Công ty


Ủy ban Kiểm tra Công đoàn Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam, nhiệm kỳ 2008-2013
1.Phan Ngọc Hiền, Chủ nhiệm UBKT Công đoàn
2.Doãn Công Thuyên, Ủy viên UBKT Công đoàn
3.Bùi Văn Chinh, Ủy viên UBKT Công đoàn
4.Vũ Hồng Quân, Ủy viên UBKT Công đoàn
5.Đinh Mạnh Dần, Ủy viên UBKT Công đoàn