SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Dự án “Đánh giá tiềm năng dầu khí trên vùng biển và thềm lục địa Việt Nam” đạt điểm xuất sắc (11/11/2014)

Ngày 10/11/2014, Ban chỉ đạo Nhà nước về điều tra cơ bản tài nguyên - môi trường biển đã tổ chức họp Hội đồng nghiệm thu cấp Nhà nước để nghiệm thu kết quả thực hiện Dự án “Đánh giá tiềm năng dầu khí trên vùng biển và thềm lục địa Việt Nam”.

Tham dự buổi họp có đồng chí Chu Phạm Ngọc Hiển, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường, Ủy viên thường trực Ban chỉ đạo Nhà nước về điều tra cơ bản tài nguyên - môi trường biển, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu cấp Nhà nước; đồng chí Nguyễn Thành Minh, Tổng cục trưởng Tồng cục Biển và Hải đảo cùng các Ủy viên hội đồng đến từ các Bộ, ngành, các chuyên gia phản biện của Dự án.

Đến dự buổi nghiệm thu, về phía Tập đoàn Dầu khí Việt Nam có đồng chí Nguyễn Xuân Sơn, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn; đồng chí Nguyễn Quốc Thập, Phó tổng giám đốc; đồng chí Đỗ Văn Hậu, nguyên Tổng giám đốc Tập đoàn cùng lãnh đạo các Ban chuyên môn và toàn thể các tác giả của Dự án đến từ Viện Dầu khí Việt Nam.

Dự án “Đánh giá tiềm năng dầu khí trên vùng biển và thềm lục địa Việt Nam” đạt điểm xuất sắc

Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Chu Phạm Ngọc Hiển, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu cấp Nhà nước chủ trì buổi nghiệm thu Dự án.

Dự án này thuộc “Đề án tổng thể về điều tra cơ bản và quản lý tài nguyên môi trường biển đến năm 2010, tầm nhìn đến năm 2020” do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 1/3/2006 tại Quyết định số 47/2006/QĐ-TTg (gọi tắt là Dự án 47). Dự án do Viện Dầu khí Việt Nam (thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam) chủ trì thực hiện. Đây là dự án nghiên cứu đầu tiên của Việt Nam xây dựng được cơ sở dữ liệu khoa học, đầy đủ, tin cậy về tiềm năng và trữ lượng dầu khí trên toàn bộ vùng biển và thềm lục địa Việt Nam, định hướng cho hoạt động tìm kiếm, thăm dò dầu khí, góp phần khẳng định và bảo vệ chủ quyền Quốc gia. Kết quả nghiên cứu của Dự án có nhiều đóng góp mới, quan trọng cho khoa học địa chất dầu khí.

Dự án “Đánh giá tiềm năng dầu khí trên vùng biển và thềm lục địa Việt Nam” đạt điểm xuất sắc

TS. Phan Ngọc Trung, Chủ nhiệm Dự án báo cáo kết quả thực hiện Dự án

Theo báo cáo của Dự án, trên cơ sở xử lý và minh giải một khối lượng lớn tài liệu, số liệu khảo sát địa chất - địa vật lý, tổng hợp từ các tiểu dự án đánh giá tiềm năng và trữ lượng dầu khí 8 bể trầm tích của Việt Nam, Dự án đã đánh giá tổng thể về tiềm năng dầu khí toàn thềm và định hướng công tác tìm kiếm, thăm dò và khai thác dầu khí. Dự án đã chính xác hóa cấu trúc và xác định ranh giới giữa các bể trầm tích Cenozoic trên toàn bộ vùng biển và thềm lục địa Việt Nam. Cấu trúc địa chất của các bể trầm tích, đới, vùng, cấu tạo và bẫy chứa đã được chính xác hóa bằng các số liệu mới; ứng dụng công nghệ, trang thiết bị, phần mềm minh giải tài liệu hiện đại, có độ tin cậy và chính xác cao.

Dự án đã xác lập và phân chia khu vực nghiên cứu thành 5 cấp độ triển vọng về dầu và khí. Số lượng, khối lượng, các loại sản phẩm khoa học công nghệ chính của Dự án đều đạt và vượt so với Đề cương đã được phê duyệt. Dự án đã xây dựng được bộ bản đồ tỷ lệ 1:1.000.000 cho toàn bộ thềm lục địa và vùng biển Việt Nam, gồm: 5 bản đồ cấu tạo, 4 bản đồ đẳng dày, 2 bản đồ đá mẹ và mức độ trưởng thành, 1 bản đồ phân vùng kiến tạo, 1 bản đồ các cấu tạo triển vọng và tiềm năng dầu khí, 4 bản đồ tập hợp cấu tạo triển vọng, 1 bản đồ phân vùng triển vọng dầu khí. Đây là bộ bản đồ lần đầu tiên được xây dựng khá đồng bộ, đầy đủ và hoàn chỉnh trên cơ sở tổng hợp, liên kết hàng loạt bản đồ tương ứng ở tỷ lệ lớn hơn (1:200.000 - 1:500.000) của các bể trầm tích, định hướng cho hoạt động tìm kiếm, thăm dò tài nguyên dầu khí nói riêng và khoáng sản nói chung; đáp ứng yêu cầu quy hoạch và quản lý tài nguyên, môi trường biển trong thời gian tới.

Dự án “Đánh giá tiềm năng dầu khí trên vùng biển và thềm lục địa Việt Nam” đạt điểm xuất sắc

TS. Nguyễn Quốc Thập đánh giá cao sự cố gắng của Viện Dầu khí Việt Nam đã hoàn thành Dự án với những kết quả rất tốt và có ý nghĩa lớn về mặt khoa học.

Các tác giả của Dự án cũng đề xuất phương hướng triển khai công tác tìm kiếm, thăm dò dầu khí tại từng khu vực cụ thể trong thời gian tới. Theo đó, cần ưu tiên nguồn lực cho các vùng có triển vọng cao, triển vọng khá về dầu và khí ở các bể trầm tích trên thềm lục địa và vùng biển Việt Nam. Đối với các bể trầm tích/khu vực mới có hoạt động tìm kiếm thăm dò, chưa có mỏ/đối tượng đưa vào khai thác dầu khí, cần tập trung nghiên cứu, thu nổ địa chấn 2D, 3D bổ sung, lựa chọn tiến hành khoan thăm dò các đối tượng tiềm năng, để gia tăng trữ lượng các cấp. Đối với các bể/diện tích truyền thống, cần đẩy mạnh nghiên cứu chính xác hóa tiềm năng, khoan thăm dò bổ sung và thẩm định các diện tích/đối tượng cụ thể, nhằm gia tăng trữ lượng xác minh và sản lượng khai thác.

Dự án “Đánh giá tiềm năng dầu khí trên vùng biển và thềm lục địa Việt Nam” đạt điểm xuất sắc

TS. Đỗ Văn Hậu, người đã trực tiếp chỉ đạo từ đầu đến cuối Dự án nhận xét về công trình khoa học đồ sộ, công phu của các tác giả.

TS. Phan Ngọc Trung, Viện trưởng Viện Dầu khí Việt Nam, Chủ nhiệm Dự án cho biết, Kết quả nghiên cứu của Dự án đã chính xác hóa cấu trúc, làm rõ việc hình thành, tích tụ và phân bố dầu khí, lần đầu tiên xây dựng được cơ sở dữ liệu khoa học đầy đủ, tin cậy về tiềm năng và trữ lượng dầu khí trên vùng biển và thềm lục địa Việt Nam. Dự án đã cung cấp các dữ liệu phục vụ việc hoạch định chính sách và xây dựng chiến lược tìm kiếm, thăm dò và khai thác dầu khí, các giải pháp quản lý và khai thác hợp lý tài nguyên môi trường biển của Nhà nước một cách khoa học, hiệu quả; góp phần khẳng định, bảo vệ chủ quyền quốc gia và an ninh quốc phòng.

Sau khi Hội đồng nghe đánh giá phản biện, ý kiến đóng góp của các chuyên gia và thành viên hội đồng cũng như phát biểu của các đồng chí Nguyễn Quốc Thập, Đỗ Văn Hậu, những lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã trực tiếp tham gia chỉ đạo trong suốt quá trình triển khai thực hiện Dự án, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu cấp Nhà nước Chu Phạm Ngọc Hiển đã kết luận về Dự án với nhận định: Dự án “Đánh giá tiềm năng dầu khí trên vùng biển và thềm lục địa Việt Nam” đã đạt được kết quả rất có ý nghĩa về mặt khoa học cũng như thực tiễn trong lĩnh vực Dầu khí; với khối lượng công việc và tài liệu hết sức đồ sộ, các tác giả đã tổng hợp đánh giá công phu và toàn diện cũng như xác định được tiềm năng dầu khí, cấu tạo triển vọng, làm sáng tỏ được bức tranh địa chất, địa vật lý về các bể trầm tích của thềm lục địa Việt Nam; Dự án đã thực hiện theo đúng trình tự nội dung được phê duyệt, sử dụng các phương pháp nghiên cứu tiên tiến, phù hợp với thông lệ, quy chuẩn quốc tế, đảm bảo độ tin cậy của kết quả nghiên cứu. Sản phẩm của Dự án có thể sử dụng cho các đề án, dự án nghiên cứu sau này không chỉ thuộc lĩnh vực dầu khí mà còn các lĩnh vực khác về tài nguyên biển và hải đảo của Việt Nam. Hội đồng cũng lưu ý các tác giả hoàn thiện thêm một số chi tiết cụ thể để bàn giao kết quả Dự án cho Ban chỉ đạo Nhà nước theo đúng thủ tục.

Hội đồng đã tiến hành đánh giá chấm điểm theo quy định và thống nhất chấm Dự án đạt điểm xuất sắc (90,45 điểm).