SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Hơn 272 triệu đồng ủng hộ Trường Sa (02/11/2011)

Thực hiện công văn số 66/CDDK ngày 29/9/2011 của Công đoàn ngành Dầu khí về việc kêu gọi CBCNV trong ngành ủng hộ bộ đội và nhân dân đảo Trường Sa, Công đoàn TCT đã tiến hành tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, CNV và người lao động ủng hộ đồng bào và bộ đội Trường Sa. Kết quả thu được 272,750 triệu đồng, trong đó các tập thể ủng hộ 113 triệu đồng, cán bộ công nhân viên, người lao động ủng hộ 159,750 triệu đồng. Tiêu biểu là Công đoàn Công ty ĐLDK Cà Mau ủng hộ 74,600 triệu đồng (tập thể: 50 triệu đồng, cán bộ CNV người lao động: 24,600 triệu đồng). Toàn bộ số tiền trên đã được chuyển về Công đoàn ngành Dầu khí để gửi tới nhân dân và bộ đội Trường Sa thân yêu.