SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN ĐƠN VỊ CUNG CẤP BẢO HIỂM XE Ô TÔ NĂM 2019 (19/02/2019)

Hiện nay, Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP đang có kế hoạch lựa chọn đơn vị cung cấp bảo hiểm xe ô tô năm 2019 tại cơ quan Tổng công ty, cụ thể như sau:

1. Tên công việc: Mua bảo hiểm xe ô tô năm 2019 tại Cơ quan Tổng công ty.

2. Giá trị đã bao gồm thuế GTGT: 145.157.000 đồng.

(Bằng chữ: Một trăm bốn mươi lăm triệu, một trăm năm mươi bảy nghìn đồng)./.

3. Nguồn vốn: Vốn sản xuất kinh doanh năm 2019.

4. Hình thức lựa chọn đơn vị thực hiện: Chỉ định thầu rút gọn cho Công ty Bảo hiểm PVI Hà Nội.

5. Thời gian lựa chọn đơn vị thực hiện: Tháng 02 năm 2019.

6. Hình thức hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá.

7. Thời gian thực hiện hợp đồng: Từ tháng 02 năm 2019.​