SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Kế hoạch lựa chọn đơn vị cung cấp bổ sung bản quyền phần mềm cho Cơ quan Tổng công ty năm 2019 (20/12/2019)

1.     Tên công việc: Mua bổ sung bản quyền phần mềm cho Cơ quan Tổng công ty năm 2019.

2.     Tổng chi phí bao gồm 10% VAT: 388.850.000 đồng.

Bằng chữ: Ba trăm tám mươi tám triệu, tám trăm năm mươi nghìn đồng chẵn.

3.     Nguồn vốn: Nguồn vốn sản xuất kinh doanh 2019 của PV Power được phê duyệt tại Mục II.3, Biểu 4, Quyết định số 470/QĐ-ĐLDK ngày 05/06/2019.

4.     Hình thức lựa chọn đơn vị thực hiện: Chỉ định thầu rút gọn cho Công ty TNHH Tổng Công ty Công nghệ và Giải pháp CMC.

5.     Thời gian lựa chọn đơn vị thực hiện: Trong tháng 12/2019.

6.     Hình thức hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định.

7.     Thời gian thực hiện: Trong vòng 15 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.