SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Kế hoạch lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ tổ chức Đại hội Đảng bộ PV Power (21/05/2020)

Tên công việc: tổ chức Đại hội Đảng bộ Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025 bao gồm các hạng mục như sau:

1.     Dịch vụ thuê ngoài: trang trí hội trường, làm vách ngăn hội trường, triển lãm ảnh, làm các ấn phẩm Đại hội, hoa tươi phục vụ Đại hội…

Giá trị gói thầu (đã bao gồm thuế VAT): 612.609.085 VNĐ

Đơn vị thực hiện: Công ty cổ phần Tư vấn Phát triển Thương hiệu Việt Á.

2.     Quà tặng Đại biểu:

Giá trị gói thầu (đã bao gồm thuế VAT): 811.800.000 VNĐ

Đơn vị thực hiện: Công ty cổ phần Dịch vụ phân phối tổng hợp Dầu khí (PSD).

3.     Tổ chức tiệc và vận hành của Tòa nhà:

Giá trị gói thầu (đã bao gồm thuế VAT): 312.950.000 VNĐ

Đơn vị thực hiện: Công ty cổ phần Quản lý và Khai thác Tài sản Dầu khí (PSA).

·     Nguồn vốn: Nguồn chi phí sản xuất kinh doanh năm 2020 của Cơ quan văn phòng Tổng công ty.

·     Hình thức lựa chọn đơn vị thực hiện: Chỉ định thầu.

·     Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn đơn vị thực hiện: Từ tháng 5/2020;

·     Hình thức hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá;

·     Thời gian thực hiện: Dự kiến tháng 6/2020.