SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Kế hoạch lựa chọn đơn vị cung cấp sản phẩm (19/12/2019)

1.     Tên công việc: Sản phẩm quảng bá thương hiệu của Tổng công ty tại các sự kiện của Hội Cựu chiến binh Tập đoàn và Chi hội Dầu khí thành phố Hà Nội.

2.     Giá trị đã bao gồm thuế GTGT: 232.500.000 đồng.

Bằng chữ: Hai trăm ba mươi hai triệu, năm trăm nghìn đồng chẵn.

3.     Nguồn vốn: Nguồn vốn sản xuất kinh doanh năm 2019.

4.     Hình thức lựa chọn đơn vị thực hiện: Chỉ định thầu rút gọn cho Công ty 
Cổ phần VinID.

5.     Thời gian lựa chọn đơn vị thực hiện: Tháng 12 năm 2019.

6.     Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

7.     Thời gian giao hàng: Ngày 20/12/2019.