SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Kế hoạch lựa chọn đơn vị làm sản phẩm quảng bá thương hiệu đợt I năm 2018 của Cơ quan Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (10/05/2018)

Kế hoạch lựa chọn đơn vị làm sản phẩm quảng bá thương hiệu đợt I năm 2018 của Cơ quan Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam

  1. Tên công việc: Sản phẩm quảng bá thương hiệu đợt I năm 2018 của Cơ quan Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam.
  2. Giá trị đã bao gồm thuế GTGT: 115.500.000 đồng. (Bằng chữ: Một trăm mười lăm triệu, năm trăm nghìn đồng).
  3. Nguồn vốn: Vốn sản xuất kinh doanh năm 2018.
  4. Hình thức lựa chọn đơn vị thực hiện: Chỉ định thầu rút gọn cho Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Đức Giang.
  5. Thời gian lựa chọn đơn vị thực hiện: Tháng 5 năm 2018.
  6. Hình thức hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá.
  7. Thời gian thực hiện: Giao hàng trước ngày 16/5/2018.