SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN ĐƠN VỊ QUẢNG CÁO, TRUYỀN THÔNG TRONG CHƯƠNG TRÌNH “DIỄN ĐÀN CÔNG NGHỆ VÀ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM 2020” (21/08/2020)

  1. Tên công việc: Quảng cáo, truyền thông trong chương trình “Diễn đàn Công nghệ và Năng lượng Việt Nam 2020”;
  2. Tổng chi phí bao gồm 10% VAT : 550.00.000 đồng.

Bằng chữ: Năm trăm năm mươi triệu đồng./.

  1. Nguồn vốn: Nguồn chi phí sản xuất kinh doanh năm 2020 của Cơ quan văn phòng Tổng công ty;
  2. Hình thức lựa chọn đơn vị thực hiện: Chỉ định thầu cho Công ty TNHH Green Brand Việt Nam;
  3. Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn đơn vị thực hiện: Tháng 8 năm 2020;
  4. Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói;
  5. Thời gian thực hiện hợp đồng: Dự kiến trong tháng 8/2020.