SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN ĐƠN VỊ THỰC HIỆN LỄ TỔNG KẾT CÔNG TÁC CỔ PHẦN HÓA PV POWER, PV OID, BSR (14/08/2018)

  1. Tên gói thầu: Tổ chức Lễ tổng kết Công tác cổ phần hóa PV Power, PV Oil, BSR.
  2. Giá trị (đã bao gồm thuế GTGT): 468.305.600 đồng.

       Bằng chữ: Bốn trăm sáu tư triệu ba trăm linh năm nghìn sáu trăm đồng.

  1. Nguồn vốn: Vốn sản xuất kinh doanh 2018 của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – Công ty cổ phần.
  2. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu rút gọn cho Công ty Cổ phần Truyền thông Năng lượng Việt.
  3. Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn đơn vị thực hiện: Tháng 8/2018.
  4. Loại hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định.
  5. Thời gian thực hiện hợp đồng: Trong tháng 8/2018.