SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Kế hoạch lựa chọn đơn vị tổ chức chương trình Hội thảo “Mô hình đầu tư các nhà máy điện sử dụng khí LNG nhập khẩu” (02/08/2018)

  1. Tên công việc: Tổ chức chương trình Hội thảo “Mô hình đầu tư các nhà máy điện sử dụng khí LNG nhập khẩu”.
  2. Giá trị đã bao gồm thuế GTGT và phí phục vụ: 143.797.500 đồng.

Bằng chữ: Một trăm bốn mươi ba triệu, bẩy trăm chín mươi bẩy nghìn, năm trăm đồng.

  1. Nguồnvốn: Nguồn vốn sản xuất kinh doanh năm
  2. Hình thức lựa chọn đơn vị thực hiện: Chỉ định thầu rút gọn cho Công ty TNHH Quản lý khách sạn – Bitexco.
  3. Thời gian lựa chọn đơn vị thực hiện: Tháng 8 năm 2018.
  4. Hình thức hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá.
  5. Thời gian thực hiện: Ngày 08/8/2018.