SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN ĐƠN VỊ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SƠ KẾT HOẠT ĐỘNG SXKD QUÝ III/2018 (28/09/2018)

Hiện nay, Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP đang có kế hoạch lựa chọn đơn vị tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động sản xuất kinh doanh Quý III/2018, cụ thể như sau:

  1. Tên công việc: Tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động sản xuất kinh doanh Quý III/2018.
  2. Giá trị đã bao gồm phí dịch vụ và thuế GTGT: 196.174.000 đồng.

     Bằng chữ: Một trăm chín mươi sáu triệu, một trăm bẩy mươi bốn nghìn đồng chẵn.

  1. Nguồn vốn: Nguồn vốn sản xuất kinh doanh năm
  2. Hình thức lựa chọn đơn vị thực hiện: Chỉ định thầu rút gọn cho Công ty Cổ phần Quản lý và Khai thác Tài sản Dầu khí.
  3. Thời gian lựa chọn đơn vị thực hiện: Tháng 9 năm 2018.
  4. Hình thức hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá.
  5. Thời gian thực hiện: Tháng 10 năm 2018.