SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN ĐƠN VỊ TỔ CHỨC SỰ KIỆN “CHÀO XUÂN ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ 2019” (22/01/2019)

Hiện nay, Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP đang có kế hoạch lựa chọn đơn vị tổ chức sự kiện “Chào xuân Điện lực Dầu khí 2019”, cụ thể như sau:

1. Tên công việc: Tổ chức sự kiện “Chào xuân Điện lực Dầu khí 2019”.

2. Giá trị đã bao gồm VAT: 409. 651.000 đồng

Bằng chữ: Bốn trăm linh chín triệu sáu trăm năm mươi mốt ngàn đồng.

3. Nguồn vốn: Nguồn chi phí sản xuất kinh doanh năm 2019.

4. Hình thức lựa chọn đơn vị thực hiện: Chỉ định thầu rút gọn cho Công ty cổ phần Quản lý và Khai thác Tài sản Dầu khí (PSA).

5. Thời gian lựa chọn đơn vị thực hiện: Tháng 01 năm 2019.

6. Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

7. Thời gian thực hiện: Dự kiến Thứ 6, ngày 25/01/2019.