SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Kế hoạch lựa chọn nhà cung cấp gói thầu “Mua sắm công cụ dụng cụ tài sản cố định phục vụ BDSC các Nhà máy điện năm 2022 của Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật” (22/04/2022)

Chi nhánh Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP- Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật  (PV Power TSC ) thông báo kế hoạch lựa chọn nhà cung cấp gói thầu “Mua sắm công cụ dụng cụ tài sản cố định phục vụ BDSC các Nhà máy điện năm 2022 của Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật”

  • Tên gói thầu: Mua sắm công cụ dụng cụ tài sản cố định phục vụ BDSC các Nhà máy điện năm 2022 của Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật
  • Giá gói thầu: 736.900.187 VNĐ

Bằng chữ: Bảy trăm ba mươi sáu triệu, chín trăm nghìn, một trăm tám mươi bảy đồng./.

  • Nguồn vốn: Chi phí sản xuất kinh doanh của Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật.
  • Hình thức lựa chọn đơn vị thực hiện: Chào hàng cạnh tranh rút gọn
  • Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn đơn vị thực hiện: Qúy II/2022;
  • Hình thức hợp đồng: Hợp đồng tron gói;
  • Thời gian thực hiện: Thời gian giao hàng trong vòng 12 tuần kể từ ngày Hợp đồng có hiệu lực.