SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu thuê tư vấn quan hệ nhà đầu tư, quản lý cổ đông và xây dựng hình ảnh cổ phiếu POW cho PV Power trên trang thông tin điện tử http://www.pvpower.vn (17/05/2018)

  1. Tên công việc: thuê tư vấn quan hệ nhà đầu tư, quản lý cổ đông và xây dựng hình ảnh cổ phiếu POW cho PV Power.
  2. Giá trị đã bao gồm thuế GTGT: 297.000.000 đồng. (Bằng chữ: Hai trăm chín mươi bảy triệu đồng chẵn).
  3. Nguồnvốn: Vốn sản xuất kinh doanhnăm 2018.
  4. Hình thức lựa chọn đơn vị thực hiện: Chỉ định thầu rút gọn cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí.
  5. Thời gian lựa chọn đơn vị thực hiện: Quý II năm 2018.
  6. Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.
  7. Thời gian thực hiện: 1 năm kể từ ngày ký kết Hợp đồng.