SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Kết quả lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ đường truyền dữ liệu kết nối các đơn vị của Tổng công ty (24/07/2019)

Căn cứ Quyết định số 834/QĐ-ĐLDK ngày 23/7/2019 của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ đường truyền dữ liệu kết nối các đơn vị. Tổng công ty thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu với nội dung như sau:

1.     Tên gói thầu: Cung cấp dịch vụ đường truyền dữ liệu kết nối các đơn vị của Tổng công ty.

2.     Giá trúng thầu: 464.067.415 đồng (đã bao gồm thuế VAT).

Bằng chữ: Bốn trăm sáu mươi bốn triệu không trăm sáu mươi bảy nghìn bốn trăm mười lăm đồng.

3.     Nguồn vốn: Nguồn chi phí sản xuất kinh doanh năm 2019 của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – Công ty cổ phần.

4.     Nhà thầu trúng thầu: Viettel Hà Nội – Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội.

5.     Hình thức hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá.

6.     Thời gian bắt đầu thực hiện hợp đồng: Tháng 8 năm 2019.

  Trân trọng./.