SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN ĐƠN VỊ TƯ VẤN XÂY DỰNG BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 CỦA PV POWER (19/03/2019)

Hiện nay, Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP đang có nhu cầu lựa chọn đơn vị “Tư vấn xây dựng báo cáo thường niên năm 2018 của PV Power”, cụ thể như sau:

1. Tên công việc: Thuê tư vấn xây dựng báo cáo thường niên năm 2018 của PV Power.

2. Tổng chi phí bao gồm 10% VAT: 356.400.000 đồng. 

Bằng chữ: Ba trăm năm sáu triệu bốn trăm ngàn đồng chẵn.

3. Nguồn vốn: Nguồn chi phí sản xuất kinh doanh năm 2019 của PV Power.

4. Hình thức lựa chọn đơn vị thực hiện: Chỉ định thầu rút gọn cho Công ty cổ phần Truyền thông Lê (Lê Media).

5. Thời gian lựa chọn đơn vị thực hiện: Tháng 03 năm 2019.

6. Hình thức hợp đồng: Hợp đồng đơn giá.

7. Thời gian thực hiện: 30 ngày kể từ khi hai bên ký kết hợp đồng.