SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam-CTCP có nhu cầu mua bảo hiểm xe ô tô (29/01/2021)

Hiện nay, Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam-CTCP có nhu cầu mua bảo hiểm xe ô tô tại Cơ quan Văn phòng Tổng công ty với các nội dung chi tiết như sau:

     Loại bảo hiểm dự kiến mua: Bảo hiểm vật chất xe; Bảo hiểm tai nạn lái phụ xe và người ngồi trên xe; Bảo hiểm TNDS bắt buộc đối với người thứ 3.

     Số lượng xe ô tô cần mua bảo hiểm: 11 xe ô tô.

     Thời gian mua bảo hiểm: 12 tháng.

     Đầu mối liên hệ để biết thêm chi tiết: Nguyễn Thị Thu Hương – 0983288388

Đề nghị các đơn vị quan tâm gửi các đề xuất liên quan đến nội dung trên về Văn phòng Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam-CTCP trước ngày 03/02/2021.
Trân trọng thông báo./.