SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Nhu cầu mua máy tính xách tay phục vụ công tác (03/03/2016)

Hiện nay Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam có nhu cầu mua máy tính xách tay phục vụ công tác. Cụ thể:

Số lượng: 11 chiếc

Đề nghị các đơn vị quan tâm gửi các đề xuất liên quan đến nội dung trên về Văn phòng Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam trước ngày 14/3/2016.


Trân trọng thông báo./.