SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Nhu cầu thuê đơn vị thực hiện xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2015 (26/11/2019)

  1. Tên công việc: Thuê đơn vị thực hiện xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2015.

Giai đoạn 1: Dịch vụ tư vấn/ đào tạo xây dựng năng lực tự thực hiện xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015

Giai đoạn 2: Đánh giá cấp chứng nhận ISO 9001: 2015

  1. Thời gian thực hiện:

Giai đoạn 1: thực hiện trong năm 2020

Giai đoạn 2: thực hiện trong năm 2021, 2022, 2023

Đề nghị các đơn vị có đủ năng lực gửi báo giá và các hồ sơ khác (nếu có) về Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP trước 16h00 ngày 30/11/2019