SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Nhu cầu tổ chức chương trình đào tạo “Hướng dẫn triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý chi phí đầu tư xây dựng” (13/02/2020)

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP đang có nhu cầu tổ chức chương trình đào tạo “Hướng dẫn triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý chi phí đầu tư xây dựng” cho cán bộ chuyên môn Tổng công ty, cụ thể:

1. Mục tiêu khóa học:

Giúp cán bộ chuyên môn của Tổng công ty cập nhật kịp thời các quy định mới của pháp luật về quản lý chi phí đầu tư xây dựng, từ đó  áp dụng vào công việc thực tế tại Tổng công ty.

2. Thời gian & địa điểm đào tạo dự kiến:

– Thời lượng, thời gian dự kiến: Học 01 ngày, vào tháng 3/2020.

– Địa điểm: Hà Nội, do đơn vị đào tạo đề xuất.

– Số lượng học viên dự kiến: 45 người/khóa học.

3. Nội dung chương trình:

Khóa học sẽ giới thiệu tới các học viên kiến thức, các quy định mới của pháp luật về quản lý chi phí đầu tư xây dựng và hướng dẫn triển khai thực hiện, cụ thể:

– Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

– Các Thông tư của Bộ Xây dựng hướng dẫn về quản lý chi phí đầu tư xây dựng có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/02/2020, gồm:

+ Thông tư số 09/2019/TT-BXD về việc hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

+ Thông tư số 10/2019/TT-BXD về việc ban hành định mức xây dựng;

+ Thông tư số 11/2019/TT-BXD về việc hướng dẫn xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng;

+ Thông tư số 12/2019/TT-BXD về việc hướng dẫn và quản lý hệ thống cơ sở dữ liệu về định mức, giá xây dựng và chỉ số giá xây dựng;

+ Thông tư số 13/2019/TT-BXD về quy định việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng các công trình xây dựng thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới;

+ Thông tư số 14/2019/TT-BXD về việc hướng dẫn xác định và quản lý chỉ số giá xây dựng;

+ Thông tư số 15/2019/TT-BXD về việc hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng;

+ Thông tư số 16/2019/TT-BXD về việc hướng dẫn xác định chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng;

+ Thông tư số 17/2019/TT-BXD về việc hướng dẫn đo bóc khối lượng xây dựng công trình;

+ Thông tư số 18/2019/TT-BXD về việc hướng dẫn quy đổi vốn đầu tư xây dựng.

– Tư vấn và giải đáp, tháo gỡ những vướng mắc của các học viên tham gia khóa học.

4. Yêu cầu đối với giảng viên:

Giảng viên tham gia giảng dạy chương trình đào tạo trên là cán bộ trực tiếp tham gia quá trình soạn thảo các Nghị định của Chính phủ, thông tư hướng dẫn về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

(Đơn vị đào tạo gửi kèm CV giảng viên).

Đề nghị các đơn vị chức năng tổ chức đào tạo gửi nội dung đề xuất theo yêu cầu trên về địa chỉ:

– Ban Tổ chức Nhân sự Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP.

– Địa chỉ: Tầng 8 Tòa nhà Viện Dầu khí Việt Nam – 167 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu giấy, Hà Nội.

Hoặc địa chỉ email: phanthithanhthuy@pvpower.vn (Số điện thoại liên hệ: 04 222 10288/ Số máy lẻ: 6531).         

 Các đơn vị có nhu cầu cung cấp dịch vụ đề nghị gửi “Báo giá, đề xuất nội dung chương trình, CV giảng viên dự kiến, Hồ sơ năng lực của đơn vị đào tạo” về Tổng công ty trước ngày 20/02/2020./.