SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn đơn vị lắp đặt rèm chắn nắng tại tầng 8,9 và 14 cơ quan Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (10/07/2019)

Căn cứ Quyết định số 792/QĐ-ĐLDK ngày 09/7/2019 của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – Công ty cổ phần về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn đơn vị lắp đặt rèm chắn nắng tại tầng 8,9 và 14 cơ quan Tổng công ty với nội dung như sau:

1.     Tên gói thầu: Lắp đặt rèm chắn nắng tại tầng 8, 9 và 14 cơ quan Tổng công ty.

2.     Giá gói thầu: 291.242.600 đồng (Đã bao gồm thuế VAT).

Bằng chữ: Hai trăm chín mươi mốt triệu, hai trăm bốn mươi hai nghìn, sáu trăm đồng.

3.     Nguồn vốn: Vốn sản xuất kinh doanh 2019 của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – Công ty cổ phần.

4.     Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu rút gọn cho Công ty cổ phần Nội thất Tâm Long.

5.     Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà nhầu: Tháng 7 năm 2019.

6.     Loại hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định.

7.     Thời gian thực hiện Hợp đồng: 30 ngày kể từ khi hai bên ký kết hợp đồng.

  Trân trọng./.