SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

phê duyệt kế hoạch lựa chọn đơn vị thực hiện Tuyên truyền tại “Hội thảo Doanh nghiệp Doanh nhân 4.0” (20/06/2019)

Căn cứ Quyết định số 745/QĐ-ĐLDK ngày 20/6/2019 của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – Công ty cổ phần về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn đơn vị thực hiện Tuyên truyền tại “Hội thảo Doanh nghiệp Doanh nhân 4.0” với nội dung như sau:

1.     Tên công việc: Tuyên truyền tại “Hội thảo Doanh nghiệp Doanh nhân 4.0”.

2.     Giá trị (đã bao gồm thuế GTGT): 495.000.000 đồng.

Bằng chữ: Bốn trăm chín lăm triệu đồng chẵn.

3.     Nguồn vốn: Vốn sản xuất kinh doanh 2019 của Tổng công ty Điện lực      Dầu khí Việt Nam – Công ty cổ phần.

4.     Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu rút gọn cho Công ty TNHH KKAVENUE Việt Nam.

5.     Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn đơn vị thực hiện: Tháng 6/2019.

6.     Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

7.     Thời gian thực hiện hợp đồng: 01 tháng kể từ ngày hai bên ký hợp đồng.

  Trân trọng./.