SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Phương án Tái cơ cấu Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (18/09/2014)

- Quỹ tiền lương, tiền thưởng được phê duyệt năm 2013
TT    Chỉ tiêu    Quỹ tiền lương (Trđ)    Quỹ Khen thưởng, phúc lợi/Quỹ thưởng VCQL (Trđ)
I    Người lao động     173.757    41.353,5
1    Quỹ tiền lương của người lao động (bao gồm lao động mới)    170.577    
2    Quỹ tiền lương chênh lệch đoàn thể    1.698    
3    Quỹ tiền lương làm thêm giờ (4 tháng đầu năm 2013)    1.482    
II    Quỹ tiền lương viên chức quản lý (VCQL)    7.988    998,5

Hiện tại, Tổng Công ty đang triển khai thực hiện Phương án Tái cơ cấu theo quyết định của Tập đoàn:
1. Phương án Tái cơ cấu Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power) giai đoạn 2012-2015.
2.Bổ sung Phương án Tái cơ cấu Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power) giai đoạn 2012-2015.
3. Phê duyệt kế hoạch triển khai phương án Tái cơ cấu PV Power giai đoạn 2014-2015.