SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

PVN thực hiện hiệu quả công tác Pháp chế trong Doanh nghiệp (08/11/2016)

Đại diện Vụ Pháp chế Bộ Công Thương trình bày tham luận tại Hội thảo “Công tác pháp chế trong doanh nghiệp” ngày 4-11

 

Ngày 27-7-2016, Bộ trưởng Bộ Tư pháp ký Công văn số 2496/BTP-PBGDPL về việc hướng dẫn hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2016 và Quyết định số 1583/QĐ-BTP ban hành Kế hoạch hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2016 với chủ đề: Nâng cao năng lực xây dựng, thực thi pháp luật; giáo dục ý thức tôn trọng, tuân thủ và nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật; tạo môi trường thuận lợi cho sản xuất kinh doanh; phát huy dân chủ, bảo vệ quyền con người, quyền công dân.
Theo đó, để tiếp tục triển khai thực hiện Ngày Pháp luật năm 2016 có chất lượng, thiết thực, hiệu quả, Bộ Tư pháp đề nghị các bộ, ngành, địa phương hưởng ứng Ngày Pháp luật bằng hành động, việc làm cụ thể, thường xuyên nhằm tạo chuyển biến căn bản, toàn diện và bền vững trong ý thức tự giác tuân thủ, chấp hành Hiến pháp và pháp luật; gắn với công tác xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật, phát huy dân chủ, xây dựng Nhà nước pháp quyền, hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.
Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2016, PVN triển khai thực hiện trong thời gian 2 tháng từ 1-10-2016 đến ngày 30-11-2016. Trong đó, thời gian cao điểm được tổ chức từ ngày 3 đến 9-11-2016 tại tất cả các đơn vị trong Tập đoàn, nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho toàn thể cán bộ nhân viên và người lao động trong toàn ngành.
Kế hoạch Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2016 tại Công ty Mẹ - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam hướng vào việc nâng cao công tác chuyên môn nghiệp vụ và đẩy mạnh phổ biến tuyên truyền về Ngày Pháp luật Việt Nam, bảo đảm thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm; huy động, khai thác, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực xã hội; bám sát nhiệm vụ chính trị của Tập đoàn, trọng tâm là công tác xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật.
Bám sát kế hoạch, ngay từ cuối tháng 9, các đơn vị trong Tập đoàn đã chủ động xây dựng kế hoạch chương trình cho Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2016 từ tháng 10 đến hết tháng 11-2016 phù hợp với nhu cầu, điều kiện thực tế và yêu cầu nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị mình. Các đơn vị đã chủ động, linh hoạt lựa chọn và tiến hành nhiều hình thức phổ biến trực quan phong phú, sinh động như: Xuất bản các ấn phẩm và bản tin chuyên đề, khẩu hiệu, panô, chạy chữ trên các bảng điện tử từ nơi ra vào, trụ sở đơn vị, đến công trường, xưởng sản xuất, phòng họp, nhà ăn với những khẩu hiệu thiết thực, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện, tuyên truyền tới các cán bộ, công nhân viên, người lao động chấp hành và bảo vệ Hiến pháp và pháp luật.
Bên cạnh công tác tuyên truyền, phổ biến Ngày Pháp luật, Ban Pháp chế Tập đoàn đã nâng cao chất lượng trong việc tư vấn pháp lý trong các hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện tốt các nhiệm vụ thường xuyên về công tác chuyên môn nghiệp vụ mang tính thực chất, gắn liền với hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn.
Cụ thể đã đẩy nhanh việc thực hiện kế hoạch rà soát, sửa đổi và xây dựng mới các văn bản quản lý nội bộ của Tập đoàn như việc sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện hoặc ban hành mới, gắn liền với quá trình sửa đổi Điều lệ và Quy chế tài chính của Tập đoàn; hoàn thành công tác rà soát hệ thống các văn bản quản lý nội bộ theo yêu cầu và chỉ đạo của Tổng giám đốc Tập đoàn; tích cực phối hợp với các ban xây dựng cơ chế phân cấp thẩm quyền giữa Hội đồng Thành viên và Tổng giám đốc Tập đoàn trong quá trình quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn. Bên cạnh đó, Ban Pháp chế cũng đang tiến hành tập hợp, nghiên cứu các văn bản pháp lý quan trọng liên quan và tác động nhiều mặt đến hoạt động của Tập đoàn như Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư; Luật Đấu thầu; Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng vốn Nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp (DN) và đánh giá tác động của những luật này đến hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như công tác quản trị DN của Tập đoàn; tham gia tích cực vào việc nghiên cứu góp ý các dự thảo văn bản pháp luật do cơ quan có thẩm quyền dự thảo gửi xin góp ý...
Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam, nhiều đơn vị trong Tập đoàn đã có kế hoạch và triển khai ngay từ đầu tháng 10. Một số đơn vị đã có những hoạt động tích cực, tổ chức được các cuộc hội thảo, sinh hoạt chuyên đề về công tác pháp chế DN với chủ đề “Các quy định của pháp luật tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh của BSR” của Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) ngày 17-10-2016 hay “Công tác pháp chế doanh nghiệp” của Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power) ngày 4-11-2016 với sự tham gia của các chuyên gia pháp lý DN đầu ngành, lãnh đạo Vụ Pháp chế Bộ Công Thương, Bộ Tư pháp, lãnh đạo Tập đoàn, Ban Pháp chế Tập đoàn và cán bộ làm công tác pháp chế của một số đơn vị thuộc Tập đoàn.
Tại các hội thảo, lãnh đạo và cán bộ phụ trách công tác pháp chế tại các đơn vị đã cùng các chuyên gia trao đổi về việc phổ biến, tuyên truyền pháp luật; xử lý các vấn đề vướng mắc trong quá trình thực thi pháp luật, thực hiện các quy định của Tập đoàn cũng như việc tăng cường công tác pháp chế trong DN, đặc biệt là công tác pháp chế liên quan đến tái cấu trúc DN, quản trị rủi ro và cổ phần hóa; xây dựng các hệ thống văn bản quy định, quy chế trong quản lý và điều hành DN… Các hội thảo, sinh hoạt chuyên đề này đều được các bên tham gia đánh giá cao về tính thiết thực, hiệu quả và đề nghị nhân rộng mô hình này trong những năm tiếp theo.
Trong thời gian tới, PVN cũng như các đơn vị thành viên hướng tới việc tập trung kiện toàn hệ thống văn bản quy định, điều lệ liên quan đến pháp chế, các hợp đồng kinh tế một cách bài bản cũng như hệ thống nhân sự, phòng ban làm công tác pháp chế; tổ chức giám sát, đánh giá chặt chẽ các quy trình pháp chế; chủ động hơn nữa trong việc tư vấn pháp luật, hỗ trợ phân tích, chỉ rõ những thay đổi trong luật, văn bản quy định cho lãnh đạo đơn vị, nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, tránh được những vấn đề rủi ro khi thiếu hiểu biết pháp luật; tăng cường việc trao đổi thông tin giữa Tập đoàn và các đơn vị. Từ đó, việc thực thi pháp luật ngày càng đi vào nề nếp và hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh của DN nói riêng và PVN nói chung.