SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam: Công tác dân vận gắn với việc tái cơ cấu doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh (23/06/2014)

Thời gian qua, nhận thức được quá trình phát triển tất yếu gắn với việc đổi mới và tái cơ cấu doanh nghiệp, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN) đã thực hiện sắp xếp lại Công ty Mẹ và các đơn vị thành viên, Công ty Mẹ - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp từ ngày 1/7/2010 theo Quyết định số 924/QĐ-TTg ngày 18/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ.

Đến nay Tập đoàn đã cổ phần hóa thành công hơn 20 tổng công ty, công ty, trong đó có nhiều doanh nghiệp quy mô lớn, đặc biệt là chuyển đổi mô hình hoạt động của Liên doanh Dầu khí Việt - Nga Vietsovpetro mà trước đây hoạt động theo mô hình hợp tác liên chính phủ, để tiếp tục phát triển mạnh mẽ và hiệu quả hơn nữa đã được chuyển đổi hoạt động rộng hơn và theo Luật Doanh nghiệp.


Kể từ khi doanh nghiệp đầu tiên thuộc PVN được đến năm 2011, hầu hết các đơn vị thành viên đã được cổ phần hóa thành công, thu thặng dư vốn về cho Nhà nước gần 25.000 tỉ đồng. Các doanh nghiệp được cổ phần hóa đều hoạt động hiệu quả và thu hút sự quan tâm đầu tư từ nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tập trung nguồn lực vào 5 lĩnh vực chính là tìm kiếm thăm dò và khai thác dầu khí, lọc hóa dầu, công nghiệp khí, công nghiệp điện, dịch vụ dầu khí kỹ thuật cao, trong đó nhiệm vụ cốt lõi là tìm kiếm, thăm dò và khai thác dầu khí nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, năng lực cạnh tranh trong và ngoài nước, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam là doanh nghiệp nhà nước công tác cổ phần hóa, chuyển đổi doanh nghiệp của Tập đoàn đã tuân thủ các chủ trương cùng những văn bản, chế độ của Nhà nước, quy định của pháp luật, triển khai theo tiến độ và mang lại hiệu quả thiết thực.


Cùng với quá trình tái cấu trúc doanh nghiệp, Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đã chỉ đạo triển khai thực hiện đồng thời công tác dân vận trong toàn đảng bộ, tiếp tục xây dựng đội ngũ người lao động Dầu khí có trình độ chuyên môn cao, đáp ứng với yêu cầu phát triển của Tập đoàn Dầu khí trong tình thình mới.


Đảng ủy Tập đoàn triển khai thực hiện Nghị quyết số 25, ngày 3/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới” sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 20/NQ-TW của Ban Chấp hành Trung ương (Khóa X) “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước"; Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa X) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa”, đã cụ thể hóa việc xây dựng giai cấp công nhân bằng việc quan tâm chỉ đạo công tác cán bộ, việc thực hiện nâng cao đời sống vật chất, tinh thần tạo việc làm, thực hiện các chế độ chính sách tiền lương, tiền thưởng, bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội… chỉ đạo công đoàn bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người lao động, thực hiện tốt quy chế dân chủ trong doanh nghiệp.


Quan tâm đến việc chăm lo cho thế hệ trẻ bằng những việc làm cụ thể như tạo cơ hội thăng tiến bình đẳng, quan tâm tạo điều kiện cho cán bộ trẻ có năng lực tham gia vào những việc khó, việc mới cho tuổi trẻ cống hiến và trưởng thành, phát triển đảng viên trẻ, xây dựng và thực hiện Văn hóa Dầu khí. Các ban chức năng của Tập đoàn, các đơn vị thành viên trong Tập đoàn phối hợp với tổ chức công đoàn các cấp trong Tập đoàn rà soát việc thực thi các chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến việc làm và đời sống của người lao động. Việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp cho công nhân được quan tâm đúng mức, tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho Tập đoàn trong những năm qua và những năm tiếp theo.


Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã bám sát chỉ đạo của Chính phủ và các bộ, ngành để hoàn thiện và đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án Tái cấu trúc Tập đoàn đúng tiến độ, làm căn cứ để triển khai thực hiện trong toàn Tập đoàn.


Trong năm 2013, Tập đoàn đã triển khai thực hiện các nội dung tái cấu trúc trực tiếp của Công ty Mẹ - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (chuyển các dự án tìm kiếm thăm dò, khai thác dầu khí từ PVEP về Công ty Mẹ trực tiếp quản lý, chuyển Chi nhánh PV Coal về PVP, triển khai các thủ tục tái cấu trúc Công ty CP Cảng Phước An thuộc Công ty Mẹ, báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Công Thương về Đề án thành lập Học viện Dầu khí Việt Nam...), cơ bản hoàn thành phê duyệt và chỉ đạo người đại diện Tập đoàn triển khai phương án tái cấu trúc giai đoạn 2012-2015 cho các đơn vị; thành lập Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đại chúng Việt Nam trên cơ sở hợp nhất giữa Tổng Công ty Tài chính


Cổ phần Dầu khí Việt Nam và Ngân hàng Thương mại cổ phần Phương Tây sau khi được Ngân hàng Nhà nước cấp phép và đã tổ chức ra mắt vào ngày 3/10/2013...


Trong giai đoạn 2014-2015 để hoàn thiện việc tái cơ cấu theo đề án đã được Thủ tướng phê duyệt, Tập đoàn tiếp tục sắp xếp tổ chức lại các doanh nghiệp Nhà nước thông qua thực hiện cổ phần hóa các doanh nghiệp như: Công ty TNHH MTV Phân bón Dầu khí Cà Mau - PVCFC; Công ty TNHH MTV Lọc - Hóa dầu Bình Sơn - BSR; Công ty TNHH MTV Công nghiệp Tàu thủy Dung Quất - DQS (cổ phần hóa hoặc thoái toàn bộ vốn); Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - PV Power, Tổng Công ty Dầu Việt Nam - PV Oil.


PV Drilling ủng hộ chương trình Vượt sông hồ tìm chữ


Công ty Mẹ - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã làm tốt vai trò điều hành và trực tiếp sản xuất kinh doanh, kết quả đã đạt được là toàn Tập đoàn đã hoàn thành vượt mức kế hoạch toàn diện tất cả các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao kể cả về số tuyệt đối, số tương đối và về thời gian. Các chỉ tiêu kế hoạch đạt được trong năm 2013 đã khẳng định hoạt động của Công ty Mẹ - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam hiệu quả, với cơ cấu vốn đảm bảo an toàn cho sản xuất kinh doanh và đầu tư cũng như phát triển bền vững của Tập đoàn.


Đặc biệt trong điều kiện năm 2013 thu nộp ngân sách Nhà nước gặp nhiều khó khăn, toàn Tập đoàn đã nộp ngân sách Nhà nước vượt 46,8 nghìn tỉ đồng - tương đương với 2,20 tỉ USD so với kế hoạch đề ra, góp phần quan trọng để Chính phủ cân đối ngân sách năm 2013.Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn đã tập trung chỉ đạo toàn diện công tác xây dựng Đảng, lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, sắp xếp đổi mới doanh nghiệp, củng cố hệ thống chính trị trong Tập đoàn, đổi mới phương thức hoạt động, kiện toàn bộ máy các đoàn thể theo đúng các quy định của pháp luật và phù hợp với quá trình sắp xếp, đổi mới, tái cơ cấu doanh nghiệp, các đoàn thể Công đoàn,


 Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh và các tổ chức xã hội nghề nghiệp (Hội Dầu khí Việt Nam, Hội Doanh nhân trẻ Dầu khí) trong Tập đoàn tuyên truyền chủ trương tái cơ cấu doanh nghiệp tập trung vào 3 mục tiêu là tái cơ cấu về tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp; tái cơ cấu về tài chính và tái cơ cấu về quản trị doanh nghiệp, lao động. Qua đó, tài sản quốc gia được quản lý và sử dụng hiệu quả hơn, tạo thêm nhiều giá trị gia tăng hơn cho nền kinh tế, việc thoái vốn đầu tư ngoài ngành không phải chỉ để cắt lỗ, giảm lỗ, mà là giải pháp sử dụng cơ chế thị trường để phân bổ lại cũng như sử dụng nguồn lực có hiệu quả hơn...


Công đoàn ngành đã phối hợp với tổng giám đốc phát động phong trào “Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, nâng cao hơn nữa hiệu quả sản xuất, kinh doanh, thi đua về đích trước”, các cấp công đoàn đã tổ chức được nhiều phong trào thi đua trong công tác và lao động như: “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” với mục tiêu “Năng suất, chất lượng, hiệu quả”; Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ của Tập đoàn phát động phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ cán bộ, công nhân viên và người lao động trong toàn Tập đoàn.


Hội Cựu chiến binh Tập đoàn với phong trào “Xứng danh anh Bộ đội Cụ Hồ” đã phát huy cao tinh thần đoàn kết vận động hội viên tích cực tham gia lao động sản xuất, bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền làm tốt công tác giáo dục truyền thống cho hội viên và thế hệ trẻ.


Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tập đoàn với phong trào “xung kích, đồng hành” cùng thanh niên trên con đường lập thân lập nghiệp, phát huy cao vai trò tuổi trẻ đảm nhận những việc khó, việc mới trên các công trình trọng điểm về dầu khí của cả nước, tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên thanh niên, tích cực chăm lo công tác thiếu niên nhi đồng; Hội Doanh nhân trẻ Dầu khí triển khai tốt phong trào “Doanh nhân trẻ vì cộng đồng”, các hoạt động an sinh xã hội, các diễn đàn, tọa đàm, đối thoại chính sách cho doanh nhân trẻ Dầu khí.


Trong thời gian qua Ban Thường vụ Đảng ủy, Hội đồng Thành viên, Ban Tổng giám đốc Tập đoàn kịp thời vừa thực hiện chủ trương tái cơ cấu doanh nghiệp trong toàn Tập đoàn vừa đưa ra nghị quyết giúp đỡ đơn vị gặp khó khăn hiện nay đảm bảo cho người lao động có việc làm, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở cụ thể hóa phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” qua đó phát huy quyền làm chủ của người lao động và tham gia quản lý doanh nghiệp, khắc phục tình trạng quan liêu, mất dân chủ, tham nhũng, lãng phí.


Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn đã ban hành 2 chỉ thị để chỉ đạo việc thực hiện QCDC ở cơ sở trong toàn Tập đoàn Chỉ thị 57-CT/TV, ngày 19/7/2011 về tiếp tục đẩy mạnh việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, Chỉ thị 169-CT/TV, ngày 16/9/2013 của Ban Thường vụ về tiếp tục đẩy mạnh việc xây dựng, thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và triển khai thực hiện Nghị định số 60/2013/NĐ-CP, Đảng ủy Tập đoàn thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ trong toàn Tập đoàn nhiệm kỳ 2010-2015, ban hành chương trình công tác và phân công nhiệm vụ trong ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, Tập đoàn ban hành nội quy lao động, quy chế thực hiện dân chủ ở cơ sở, công đoàn phối hợp với tổng giám đốc thực hiện ký thỏa ước lao động tập thể, hướng dẫn và kiểm tra việc triển khai thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ trong hoạt động tại đơn vị, có 90% đơn vị xây dựng quy chế dân chủ (đơn vị liên doanh với nước ngoài chưa thực hiện), hằng năm có 96% đơn vị tổ chức hội nghị người lao động/đại hội công nhân, viên chức, đã có 85 % công đoàn cơ sở xây dựng được quy chế phối hợp hoạt động giữa công đoàn với chính quyền cùng cấp.


Nhiều đơn vị đã ban hành được quy chế hoạt động, quy định rõ chức năng của tập thể, cá nhân, xây dựng, sửa đổi quy chế quản lý, công khai công tác đào tạo, tuyển dụng, bố trí đánh giá đề bạt cán bộ, có 96% doanh nghiệp xây dựng và ký được thỏa ước lao động tập thể, 100% công nhân lao động được tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế (Công ty Mẹ Tập đoàn). Tiến hành kiểm tra, việc thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan, đơn vị theo Nghị định 07/1999/NĐ-CP ngày 13/2/1999 của Chính phủ ban hành Quy chế thực hiện dân chủ ở doanh nghiệp Nhà nước và Nghị định 87/2007/NĐ-CP ngày 28/5/2007 về ban hành Quy chế thực hiện dân chủ ở công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn, thực hiện Luật Lao động sửa đổi, triển khai thực hiện Nghị định 60/2013/NĐ-CP, ngày 19/6/2013 về quy định chi tiết Khoản 3 Điều 63 của Bộ luật Lao động về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc. Chỉ đạo việc thực hiện các quy định, quy chế, nội quy lao động, việc công khai, dân chủ, thực hành tiết kiệm chống tham ô, lãng phí.

PVFC đã chuyển đổi thành công sang Ngân hàng PVcomBank


Để thực hiện “dân kiểm tra”, người lao động thực hiện giám sát, kiểm tra thông qua hội nghị người lao động, đại hội công nhân, viên chức, các cuộc đối thoại theo quy định của pháp luật, việc công khai cho người lao động bằng văn bản công việc của Tập đoàn; kế hoạch công tác hằng tháng, hằng quý, hằng năm; nội quy, quy chế cơ quan; kinh phí hoạt động hàng năm; tuyển dụng, khen thưởng, kỷ luật, nâng bậc lương, nâng ngạch và đề bạt cán bộ, công chức... được niêm yết công khai, tại cuộc họp sơ kết 6 tháng, tổng kết cuối năm, kiểm điểm hoạt động của Ban Thường vụ, Hội đồng Thành viên, Ban Tổng giám đốc Tập đoàn và các đơn vị thành viên của Tập đoàn.


Trong thời gian tới Đảng ủy Tập đoàn xác định những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác dân vận là:

Các cấp ủy Đảng trực thuộc quan tâm xây dựng và hoàn thiện quy chế phối hợp giữa cấp ủy, lãnh đạo đoàn thể và chủ doanh nghiệp, nêu rõ mối quan hệ công tác trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và xây dựng Đảng, xây dựng các đoàn thể, phát huy quyền làm chủ của người lao động trong tham gia xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh, quản lý đơn vị, đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh đi đôi với việc giúp đỡ đơn vị còn gặp khó khăn, tham gia kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội, hoàn thành tốt mục tiêu tái cấu trúc trong Tập đoàn.


Thường xuyên quán triệt, tuyên truyền Kết luận số 65-KL/TW, ngày 4/3/2010 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa VIII) về xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; Tiếp tục chỉ đạo thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Nhà nước về thực hiện công tác dân vận, quy chế dân chủ ở cơ sở, trong đó tập trung vào việc thực hiện Chỉ thị 169-CT/TV, ngày 16/9/2013 của Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn về tiếp tục đẩy mạnh việc xây dựng, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và triển khai thực hiện Nghị định số 60/2013/NĐ-CP.


Công tác dân vận cần gắn chặt với quá trình thực hiện các chủ trương của Đảng, Nhà nước về tái cấu trúc doanh nghiệp trong Tập đoàn, từ các phong trào “Dân vận Chính quyền” “Dân vận khéo”; Đảng lãnh đạo công tác dân vận, chính quyền, ban điều hành thực hiện công tác dân vận, làm cho người sử dụng lao động và người lao động thông hiểu các chủ trương của Đảng về nhiệm vụ tiếp tục thực hiện tái cấu trúc, sản xuất kinh doanh, xây dựng doanh nghiệp trong thời gian tới, tích cực xây dựng Đảng, tham gia góp ý kiến nhận xét đối với cán bộ, đảng viên, chỉ đạo Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh giới thiệu những đoàn viên ưu tú để bồi dưỡng, kết nạp Đảng.


Thường xuyên quan tâm chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động; động viên đoàn viên, hội viên gương mẫu trong chấp hành đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, nội quy đơn vị; Tổ chức Công đoàn, Hội Cựu chiến binh, Đoàn thanh niên từ Tập đoàn đến cơ sở nỗ lực trong việc tuyên truyền, triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ của từng đoàn thể và nhiệm vụ chung của toàn Đảng bộ, thu hút tập hợp hội viên, đoàn viên nâng cao nhận thức của người lao động và chủ doanh nghiệp, tạo sự đồng thuận của quần chúng lao động trong sản xuất và xây dựng Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam.