SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Thông báo kế hoạch lựa chọn các đơn vị cung cấp dịch vụ tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 PV Power. (21/05/2020)

Nội dung công việc bao gồm:

A.     Công tác hậu cần:

     Tên công việc: Công tác hậu cần tại địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 PV Power

     Tổng chi phí bao gồm 10% VAT: 106.312.250 đồng

Bằng chữ: Một trăm linh sáu triệu ba trăm mười hai ngàn hai trăm năm mươi đồng./.

     Nguồn vốn: Nguồn chi phí sản xuất kinh doanh năm 2020 của Cơ quan văn phòng Tổng công ty

     Hình thức lựa chọn đơn vị thực hiện: Chỉ định thầu cho Công ty cổ phần Quản lý và Khai thác Tài sản Dầu khí (PSA)

     Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn đơn vị thực hiện: Quý II năm 2020

     Hình thức hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá

     Thời gian thực hiện hợp đồng: Quý II năm 2020

B.     Hạng mục báo chí:

     Tên công việc: Hạng mục báo chí – Công tác truyền thông trước và sau ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 PV Power

     Tổng chi phí bao gồm 10% VAT: 132.000.000 đồng

Bằng chữ: Một trăm ba mươi hai triệu đồng./.

     Nguồn vốn: Nguồn chi phí sản xuất kinh doanh năm 2020 của Cơ quan văn phòng Tổng công ty

     Hình thức lựa chọn đơn vị thực hiện: Chỉ định thầu cho Cổ phần Truyền thông Ba Đình (Công ty Ba Đình)

     Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn đơn vị thực hiện: Quý II năm 2020

     Hình thức hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá

     Thời gian thực hiện hợp đồng: Quý II năm 2020

C.     Hạng mục chuyển phát thư mời:

     Tên công việc: Chuyển phát thư mời tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 PV Power

     Tổng chi phí bao gồm 10% VAT: 440.000.000 đồng

Bằng chữ: Bốn trăm bốn mươi triệu đồng./.

     Nguồn vốn: Nguồn chi phí sản xuất kinh doanh năm 2020 của Cơ quan văn phòng Tổng công ty

     Hình thức lựa chọn đơn vị thực hiện: Chỉ định thầu cho Chi nhánh TCT Bưu điện Việt Nam – Bưu điện Thành phố Hà Nội

     Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn đơn vị thực hiện: Quý II năm 2020

     Hình thức hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá

     Thời gian thực hiện hợp đồng: Quý II năm 2020