SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Thông báo kế hoạch lựa chọn các đơn vị cung cấp dịch vụ tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của PV Power. (29/03/2021)

Thông báo kế hoạch lựa chọn các đơn vị cung cấp dịch vụ tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của PV Power.

A.     Các hạng mục công việc phục vụ tại địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ:

     Tên công việc: Các hạng mục công việc phục vụ tại địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của PV Power

     Tổng chi phí bao gồm 10% VAT: 92.397.250 đồng

Bằng chữ: Chín mươi hai triệu ba trăm chín mươi bảy ngàn hai trăm năm mươi đồng./.

     Nguồn vốn: Nguồn chi phí sản xuất kinh doanh năm 2021 của Cơ quan văn phòng Tổng công ty

     Hình thức lựa chọn đơn vị thực hiện: Chỉ định thầu cho Công ty cổ phần Quản lý và Khai thác Tài sản Dầu khí (PSA)

     Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn đơn vị thực hiện: Tháng 3 năm 2021

     Hình thức hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá

     Thời gian dự kiến thực hiện hợp đồng: Tháng 4 năm 2021

B.     Công tác truyền thông:

     Tên công việc: Công tác truyền thông trước và sau ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của PV Power

     Tổng chi phí bao gồm 10% VAT: 132.000.000 đồng

Bằng chữ: Một trăm ba mươi hai triệu đồng./.

     Nguồn vốn: Nguồn chi phí sản xuất kinh doanh năm 2021 của Cơ quan văn phòng Tổng công ty

     Hình thức lựa chọn đơn vị thực hiện: Chỉ định thầu cho Cổ phần Truyền thông Ba Đình

     Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn đơn vị thực hiện: Tháng 3 năm 2021

     Hình thức hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá

     Thời gian dự kiến thực hiện hợp đồng: Tháng 4 năm 2021

C.     Chuyển phát thư mời:

     Tên công việc: Chuyển phát thư mời tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của PV Power

     Tổng chi phí bao gồm 10% VAT: 385.000.000 đồng

Bằng chữ: Ba trăm tám mươi lăm triệu đồng./.

     Nguồn vốn: Nguồn chi phí sản xuất kinh doanh năm 2021 của Cơ quan văn phòng Tổng công ty

     Hình thức lựa chọn đơn vị thực hiện: Chỉ định thầu cho Công ty TNHH CPN Hòa Bình

     Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn đơn vị thực hiện: Tháng 3 năm 2021

     Hình thức hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá

     Thời gian dự kiến thực hiện hợp đồng: Tháng 4 năm 2021