SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Thông báo kế hoạch lựa chọn các đơn vị cung cấp dịch vụ tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của PV Power (25/03/2022)

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam -CTCP (PV Power) thông báo kế hoạch lựa chọn các đơn vị cung cấp dịch vụ tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của PV Power với nội dung cụ thể như sau:A. Công tác truyền thông:
 • Tên công việc: Công tác truyền thông trước và sau ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của PV Power
 • Chi phí đã bao gồm VAT: 110.000.000 đồng
Bằng chữ: Một trăm mười triệu đồng./.
 • Nguồn vốn: Chi phí sản xuất kinh doanh năm 2022 của Cơ quan văn phòng Tổng công ty
 • Hình thức lựa chọn đơn vị thực hiện: Chỉ định thầu cho Công ty Cổ phần Truyền thông Năng lượng Việt
 • Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn đơn vị thực hiện: Tháng 3 năm 2022
 • Hình thức hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định
 • Thời gian dự kiến thực hiện hợp đồng: Tháng 4 năm 2022
B. Gia công, in ấn phong bì, Thư mời, giấy ủy quyền:
 • Tên công việc: Gia công, in ấn phong bì, Thư mời, giấy ủy quyền phục vụ ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của PV Power
 • Chi phí đã bao gồm VAT: 333.450.540 đồng
Bằng chữ: Ba trăm ba mươi ba triệu bốn trăm năm mươi ngàn năm trăm bốn mươi đồng./.
 • Nguồn vốn: Chi phí sản xuất kinh doanh năm 2022 của Cơ quan văn phòng Tổng công ty
 • Hình thức lựa chọn đơn vị thực hiện: Chỉ định thầu cho Công ty TNHH In Thương mại và sản xuất T&T
 • Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn đơn vị thực hiện: Tháng 3 năm 2022
 • Hình thức hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định
 • Thời gian dự kiến thực hiện hợp đồng: Tháng 3 - 4 năm 2022
C. Chuyển phát thư mời:
 • Tên công việc: Chuyển phát thư mời tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của PV Power
 • Chi phí đã bao gồm VAT: 900.542.880 đồng
Bằng chữ: Chín trăm triệu năm trăm bốn mươi hai ngàn tám trăm tám mươi đồng./.
 • Nguồn vốn: Chi phí sản xuất kinh doanh năm 2022 của Cơ quan văn phòng Tổng công ty
 • Hình thức lựa chọn đơn vị thực hiện: Chỉ định thầu cho Công ty TNHH CPN Hòa Bình
 • Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn đơn vị thực hiện: Tháng 3 năm 2022
 • Hình thức hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định
 • Thời gian dự kiến thực hiện hợp đồng: Tháng 3 - 4 năm 2022
D. Thuê phần mềm tổ chức ĐHĐCĐ theo hình thức trực tuyến:
 • Tên công việc: Thuê phần mềm tổ chức ĐHĐCĐ theo hình thức trực tuyến
 • Chi phí đã bao gồm VAT: 150.000.000 đồng
Bằng chữ: Một trăm năm mươi triệu đồng./.
 • Nguồn vốn: Chi phí sản xuất kinh doanh năm 2022 của Cơ quan văn phòng Tổng công ty
 • Hình thức lựa chọn đơn vị thực hiện: Chỉ định thầu cho Công ty Cổ phần Bvote Việt Nam
 • Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn đơn vị thực hiện: Tháng 3 năm 2022
 • Hình thức hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định
 • Thời gian dự kiến thực hiện hợp đồng: Tháng 3 - 4 năm 2022