SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Thông báo kế hoạch lựa chọn đơn vị cung cấp bảo hiểm xe ô tô năm 2022 (18/03/2022)

Thông báo kế hoạch lựa chọn đơn vị cung cấp bảo hiểm xe ô tô năm 2022 tại Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP, cụ thể:

1.     Tên công việc: Mua bảo hiểm cho các xe ô tô năm 2022 tại Cơ quan Văn phòng Tổng công ty.

2.     Tổng chi phí bao gồm 10% VAT: 82.525.000 đồng.

(Bằng chữ: Tám mươi hai triệu năm trăm hai mươi lăm nghìn đồng)

3.     Nguồn vốn: Nguồn chi phí sản xuất kinh doanh năm 2022 của Cơ quan Văn phòng Tổng công ty;

4.     Hình thức lựa chọn đơn vị thực hiện: Chỉ định thầu cho Công ty Bảo hiểm PJICO Tràng An;

5.     Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn đơn vị thực hiện: Tháng 03 năm 2022;

6.     Hình thức hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định;

7.     Thời gian thực hiện hợp đồng: Dự kiến trong tháng 03/2022.