SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Thông báo kế hoạch lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ biểu diễn văn nghệ phục vụ Đại hội Đảng bộ Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025 (03/06/2020)

Thông báo kế hoạch lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ biểu diễn văn nghệ phục vụ Đại hội Đảng bộ Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025

  1. Tên công việc: Cung cấp dịch vụ biểu diễn văn nghệ phục vụ Đại hội Đảng bộ Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025.
  2. Tổng chi phí đã bao gồm thuế: 44.000.000 đồng.

         Bằng chữ: Bốn mươi bốn triệu đồng./.

Trong đó: Chi phí thực trả: 39.600.000 đồng

Thuế TNCN khấu trừ tại nguồn: 4.400.000 đồng

  1. Nguồn vốn: Nguồn chi phí sản xuất kinh doanh năm 2020 của Cơ quan văn phòng Tổng công ty.
  2. Hình thức lựa chọn đơn vị thực hiện: chỉ định thầu cho ông Nguyễn Ngọc Nghĩa (CMND số 082141691 do Công an tỉnh Lạng Sơn cấp ngày 16/6/2011).
  3. Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn đơn vị thực hiện: Từ tháng 6/2020;
  4. Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói;

Thời gian thực hiện: Dự kiến tháng 6/2020.