SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Thông báo kế hoạch lựa chọn đơn vị cung cấp trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân cho CBCNV năm 2021. (30/03/2021)

1. Tên công việc: Trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân cho CBCNV Cơ quan Văn phòng Tổng công ty năm 2021.

2. Tổng chi phí: 119.951.920 đồng.

Bằng chữ: Một trăm mười chín triệu chín trăm năm mươi mốt nghìn chín trăm hai mươi đồng (đã bao gồm thuế GTGT).

3. Nguồn vốn: Nguồn chi phí sản xuất kinh doanh năm 2021 của Cơ quan văn phòng Tổng công ty.

4. Hình thức lựa chọn đơn vị thực hiện: Chỉ định thầu cho Công ty TNHH Bảo hộ Lao động Lam Giang.

5. Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn đơn vị thực hiện: Tháng 3/2021.

6. Hình thức hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố  định.

7. Thời gian thực hiện: Sau khi hợp đồng có hiệu lực.